queboekje aan de cliënt zijn o.a. de volgende voordelen verbonden: de cliënt kan zelf de cheque reeds invul len; de cheque biedt de cliënt de mogelijkheid op eenvoudige wijze het salarisbedrag door een ander persoon te doen innen; uit de inhoud van de cheque is de loket bediende zowel de naam als het nummer van de rekening bekend. De cheque geeft derhalve reeds enige legitimatie; de bedening aan het loket zal door bo venstaande voordelen op snellere wijze kunnen verlopen. 2. Uitbetaling door middel van een kwitantie reke ning-courant (form. 14140). Uiteraard neemt deze methode meer tijd in be slag dan bij het gebruik van een cheque, niet alleen als gevolg van het uitschrijven van de kwitantie doch ook door het opzoeken van het rekeningnummer. In het algemeen zal bij de uitbetaling een legi timatiebewijs overgelegd moeten worden. Daar toe kunnen dienen een paspoort, een toeristen- kaart uitgegeven door de gemeente, een postiden- titeitsbewijs, een rijbewijs of een legitimatiebewijs van het bedrijf. Wij hebben in grote lijnen aangegeven aan wel ke punten men bij de confrontatie met de girale salarisbetaling aandacht moet besteden, teneinde deze op een juiste en zo vlot en efficiënt moge lijke wijze te doen verlopen. In de snelle ontwikke ling op dit terrein zullen de aangesloten banken met hun vele vestigingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 16