kan gaan in een positieve opstelling ten aanzien van deze materie. Het lijkt ons goed in dit kader ook enige aandacht te besteden aan de administratieve zijde. Indien met een bedrijf over de girale salarisbe taling overleg wordt gepleegd, dient in details te worden vastgelegd op welke wijze de salarisbe taling zal plaatsvinden: dit betreft de wijze waar op de bedragen binnenkomen en de condities onder welke de uitvoering geschiedt. Van belang is hierbij ook de vraag of het bedrijf wel of geen rekeninghouder is. Tevens kan de apparatuur waarover een bedrijf de beschikking heeft, de vorm bepalen waarop de bedragen zullen worden overgemaakt. De meest gewenste vorm waarin de salaris bedragen kunnen worden overgemaakt in ver band met de verdere administratieve verwerking op de bank is die, waarbij gebruik wordt ge maakt van het bankgiroformulier (per cliënt één formulier). Andere vormen zijn bijvoorbeeld post- girokaarten en lijsten. Teneinde de uitbetaling aan de cliënten op de daarvoor vastgestelde data te kunnen verrichten, is het noodzakelijk aan het tijdstip waarop de be dragen binnenkomen, de nodige aandacht te be steden. Bij de girale salarisbetalingen zullen de binnen gekomen bedragen moeten worden geboekt ten gunste van bestaande rekeningen of nieuw te openen rekeningen. Wij kunnen de volgende gevallen onderschei den: a. De cliënt houdt reeds een gewone rekening courant aan bij de bank. In dat geval zal de boeking van het netto-salarisbedrag ten gunste van deze rekening kunnen geschieden. Aan de cliënt kan worden voorgesteld de rekeningcou rant om te zetten in een privé-rekening. b. De cliënt heeft een spaarrekening bij de bank. Het is beslist ongewenst de salarisbetalingen via deze rekening te laten lopen, daar de om loopsnelheid in de spaarbank nadelig zou wor den beïnvloed. In deze gevallen dient een privé- rekening te worden geopend. Wenst de cliënt een vast bedrag van zijn sala ris op zijn spaarrekening bij te schrijven, dan kan hierbij gebruik worden gemaakt van het formulier „machtiging tot periodieke boeking na ontvangst van de salarisbetaling" (form. 17252) c. Indien de cliënt reeds een privé-rekening bij de bank heeft, dient het netto-salarisbedrag ten gunste van deze rekening te worden ge boekt. d. Indien de begunstigde nog geen rekening bij de bank heeft, kan de boeking geschieden ten gunste van een nieuw te openen privé-reke ning. Resumerend kan worden gesteld, dat in het algemeen voor de girale salarisbetalingen privé- rekeningen zullen worden geopend. Periodiek zal bij sommige banken een groot aantal uitbetalingen plaatsvinden, welke een vlot verloop dienen te hebben. Verschillende mogelijkheden kunnen daarbij worden toegepast, waarvan wij noemen: 1. Uitreiking van een chequeboekje aan de cliën ten (form. 14209). De cheques kunnen met behulp van een adres- seermachine worden voorzien van naam, reke ningnummer en verdere gegevens. Aan het ter beschikking stellen van een che- 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 15