toren uiteenlopend. Het liquiditeits- en sovabili- teitsvraagstuk is vooral zwaar voor gespeciali seerde bedrijven, zoals de mesterij en de tuin bouw. Hetzelfde geldt voor jonge ondernemers, die een bedrijf overnemen. Bij een evenwichtige financiering mag men niet alleen denken aan de termijnen waarop gelden worden aangetrokken en waarvoor zij zijn aange wend. Men moet de bedrijfsrisico's wegen en aan de hand daarvan voor ieder bedrijf aparte solva- biliteitsregels opstellen. Dr. Verhage vroeg hier voor de aandacht van de voorlichters van de over heid en van de landbouworganisaties. de financiering van de coöperaties De landbouwkredietinstellingen financieren na genoeg het gehele coöperatieve leven op agra risch gebied. Dit geschiedt voor de centrale coö peraties uit het depot dat de lokale banken bij de Centrale Bank aanhouden. Van de punten, die voor de financiering van de coöperaties zeer belangrijk zijn, moet allereerst het eigen vermogen van de coöperaties genoemd worden. Dit eigen vermogen moet ook hier ge zien worden als een weerstandsvermogen, dat naar de aard van het uitgeoefende bedrijf kleiner of groter kan zijn. De afschrijvingen moeten tenminste maar liefst meer dan de fiscale bedragen, dit om aan het gevaar van economische veroudering van de installaties te ontkomen. Omdat een coöperatie toch ook een bedrijf is, zal men een normale reserve moeten vormen, die samenhangt met de grootte van het bedrijfsrisico. Buiten de normale risico's worden vaak extra risico's gelopen doordat, met name in de aankoop sector, garanties voor prijzen en inkomens wor den gegeven. Voor een gezonde financiering zal men tegenover deze bijzondere risico's een be stemmingsreserve moeten vormen. Het belang van eigen vermogen voor de coö peratie en de uitbreiding daarvan door middel van reserveringen, is men zich in de agrarische we reld niet altijd voldoende bewust. Ook de rentabi liteit en de ontwikkeling daarvan moet alle aan dacht hebben. Om wille van de continuïteit, die voor coöperatoren en financiers van belang is, is de leveringsplicht een goed middel om de toe voer van grondstoffen te verzekeren. Bij een juiste calculatie van opbrengsten en kosten lopen de coöperaties met de leveringsplicht weinig risico. Bij de aankoopsector, waar de band met de af nemers losser is, en een grotere concurrentie met het particuliere bedrijf bestaat, worden gro tere risico's gelopen dan de normale bedrijfsrisi co's. Dat er verschil moet worden gemaakt in de eigen vermogensvorming bij de industriële en de aankoopcoöperaties zal dus duidelijk zijn. De aansprakelijkheid van de leden van een coö peratie is van groot belang. In vergelijking met particuliere bedrijven op hetzelfde gebied kan hierdoor met een minder groot eigen vermogen volstaan worden. Toch moet men ervoor zorgen dat slechts in het uiterste geval van de aanspra kelijkheidsregeling gebruik zal worden gemaakt. Alhoewel ledenkapitaal niet heizelfde als reserve is, moet de vorming ervan worden toegejuicht, omdat dit, wanneer onverhoopt de aansprakelijk heidsregeling moet worden gebruikt, de invorde ring van een omslag vergemakkelijkt. Ledenkapi taal dat eerst na een aantal jaren opeisbaar is, vergemakkelijkt de financiering van de coöpera tie, maar mag niet leiden tot minder ruim afschrij ven en reserveren. Deze vorm van ledenkapitaal dient men te zien als een financiering van de coö peratie door haar leden zelf. meer aandacht voor de financiering bij de voor lichting Tot slot van zijn inleiding sprak dr. Verhage als zijn mening uit, dat de economische en sociale voorlichting het terrein van de financiering wat heeft verwaarloosd en dat het voor een verdere groei van onze land- en tuinbouw uiterst belang rijk zou zijn, wanneer iedere ondernemer zijn fi nancieringsvraagstukken met deskundigen zou kunnen bespreken. Wanneer ook het landbouw onderwijs aan deze facetten meer aandacht zou geven, zou deze voorlichting op een beter voor bereide voedingsbodem meer tot zijn recht kun nen komen. o

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 12