met een financiering door de eigen bank in een onafhankelijke positie blijven verkeren. Hierdoor kunnen zij, wanneer dit in hun bedrijf zou pas sen, op elk gewenst moment weer uit een be paalde vorm van verticale integratie stappen, iets wat met een binding door middel van leveran cierskrediet onmogelijk zou zijn. Een matig ge bruik van leverancierskrediet behoeft helemaal 'niet schadelijk te zijn, maar wanneer men zijn voederschulden, of schulden uit hoofde van an dere leveranties, laat oplopen om liquiditeitste korten op te vangen, dan komt men in een ge vaarlijke, afhankelijke positie. Hoe ver men reeds in deze richting is gegaan, blijkt uit de cijfers over 1963 die ons vertellen dat toen op de pachtbe drijven 59% en op de eigenaarsbedrijven 54% van het korte krediet onder het hoofd leveran cierskrediet viel. de uitzettingen Ook bij de uitzettingen valt een sterke groei waar te nemen. De volgende cijfers kunnen dit il lustreren: In de jaren 19521958 werd gemiddeld per jaar 48 miljoen als voorschot verstrekt aan 7.000 personen of instellingen met een gemiddeld bedrag van f 7.000,per post. In de volgende zeven jaar was dit per jaar 178 miljoen, ver deeld over 13.000 posten met een gemiddeld be drag van 14.000,per post. Deze stijging heeft zich vooral de laatste vier jaar gemanifesteerd. Per 30 juni 1966 stond bij de agrarische voor schot- en kredietverlening een bedrag van 1.956.000.000,— uit. Deze gegevens overziende kwam dr. Verhage tot de slotsom, dat vooral ook door de nieuwe kredietvormen onze banken in staat zijn geweest de dynamische ontwikkeling in de agrarische be drijfstak te financieren, althans wat betreft het leenkapitaal. Overigens mag men de rol van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw hierbij niet vergeten; zonder dit fonds was dit alles niet goed mogelijk geweest. de toekomst: grotere aandacht voor de finan cieringsstructuur. In de toekomst zal de structuuraanpassing be langrijker worden. Dit zal steeds hogere eisen aan de kredietverlening stellen, waardoor alle aandacht moet worden gegeven aan de middelen voorziening van de landbouwkredietinstellingen. De moderne kredietvormen geven vele moge lijkheden om aan de toenemende kredietbehoef te te voldoen, daarbij moet dan ook sterk gelet worden op de aard van de bedrijfsfinanciering, die gezond moet zijn. Er zijn in het verleden wel veel bespiegelingen geweest over de te verwach ten financieringsbehoeften, maar er is weinig aan dacht geschonken aan de vraag hoe d:e behoeften in kwalitatieve zin moeten worden gedekt. Nu de familiefinanciering een afnemende rol speelt en veel meer gebruik gemaakt gaat wor den van geleend, niet-risicodragend vermogen, vormen de rente- en aflossingsverplichtingen vas te lasten, die op het bedrijf drukken en het onder- nemersrisioo verzwaren. Ook wanneer het Borg stellingsfonds garanties verleent, zijn de verstrek te voorschotten en kredieten nog geen risicodra gend vermogen. Het in het leven roepen van een grondkapitaal- bank, die permanent grondkrediet beschikbaar zou moeten stellen, kan de problematiek niet vol doende oplossen, omdat men er een grondprijs- opdrijvend effect van kan verwachten. Daarbij komt, dat de banken niet zonder meer mee zouden kunnen doen in een dergelijk finan cieringsinstituut, omdat hun middelen voor het overgrote deel uit direct-opvraagbare spaargelden bestaan en de kredietruimte van de banken, door dat niet wordt afgelost, steeds beperkter zou gaan worden. Om risicodragend vermogen in het be drijf van de jonge ondernemer te houden, kan men denken aan een bedrijfsoverdracht via een maat schap tussen vader en zoon, waarbij dan bepa lingen zullen moeten worden gemaakt, waardoor het familievermogen na het overlijden van de va der niet in korte tijd u t het bedrijf kan worden teruggetrokken. Een goede rentabiliteit van het agrarische be drijf kan natuurlijk ook veel doen, omdat daardoor het eigen vermogen kan stijgen. In de toekomst zal dit vraagstuk meer aandacht moeten krijgen volgens dr. Verhage. De problemen liggen voor de verschillende sec-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1967 | | pagina 11