Met grote aandacht had men de rede van de voorzitter aangehoord en de stilte werd slechts nu en dan verbroken door het geklik van de toestellen der foto grafen, die deze grote gebeurtenis in alle facetten op de gevoelige plaat vastlegden. Vervolgens werd het spreekgestoelte beklommen door Zijne Excellentie dr. S. L. Mansholt, Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Zijn toespraak bevatte verschillende zeer belangrijke punten en wij geven die hiernaast volledig weer. gebleven. In 1907 was zij in staat een eigen kantoor te kopen in de Boothstraat, op de hoek van de Voorstraat. Het balanstotaal bedroeg toen ruim 2.000.000,—. Vijf jaar later, in 1912, werd voor 25.000,een ander gebouw aangekocht en verhuisde de Centrale Bank naar Drift No. 13. Zij had toen een balanstotaal van 7.000.000,—. Aan de Drift bleef zij gevestigd tot 1924. Toen keerde zij terug naar de Kromme Nieuwe Gracht, doch nu op No. 29. Haar balanstotaal was inmiddels gestegen tot 60 miljoen. Ook aan de Kromme Nieuwe Gracht werd in No. 29 de ruimte weldra te krap. Door aankoop van be lendende huizen kon daarin echter voorshands worden voorzien, terwijl later nog verscheiden percelen aan het Pieterskerkhof en aan de overzijde van de Kromme Nieuwe Gracht werden aangekocht, met de bedoeling om op de plaats waar de Centrale Bank toen gevestigd was, te zijner tijd een nieuw, modern bankgebouw te stichten. In de overtuiging, dat dit te eniger tijd mogelijk zou zijn, werd nog vlak vóór de laatste oorlog een ruime moderne kluis gebouwd. Deze kluis heeft bij de geldzuivering en bij de effecten registratie goede diensten bewezen, maar overigens bleek na de bevrijding, dat van een spoedige bouw van een nieuwe bank om technische en financiële redenen voorlopig niets zou kunnen komen. Het gebrek aan ruimte werd evenwel van jaar tot jaar hinderlijker; het vooruitzicht, dat het bouwen binnen afzienbare tijd goedkoper zou worden, werd daarentegen steeds kleiner. Een en ander was voor het bestuur aanleiding om op 20 oktober 1950 te besluiten tot nieuwbouw over te gaan. Spoedig bleek, dat men een dergelijk besluit gemak kelijker kan nemen dan dat men het kan uitvoeren. Er was geen sprake van, dat wij de huurders van de huizen, die wij hadden aangekocht, tot ontruiming zouden kunnen krijgen. En eveneens bleek het on mogelijk het nieuwe gebouw op de plaats van het oude op te trekken, zonder het bedrijf tijdelijk naar een andere plaats over te brengen; een andere plaats, die niet te vinden was. Er zat niets anders op dan te trachten elders in Utrecht bouwterrein te kopen. Het grote besluit is genomen Wij hebben de knoop daarom doorgehakt; juist tijdig genoeg om, nadat de architecten, de heren Leeuwen berg en Pothoven, hun plannen klaar hadden, zonder veel vertraging een bouwvergunning te krijgen. Het balanstotaal was inmiddels gestegen tot plm. 900 miljoen. Wat de architecten met hun adviseurs en de aan nemersfirma Hoogevest te Amersfoort tot stand heb ben gebracht, zult U dus straks kunnen zien. Naar onze mening zijn zij er zeer goed in geslaagd hun opdracht te vervullen, die ongeveer luidde: Een solied, modern, ruim en doelmatig kantoorge bouw te stichten, zonder luxe, maar toch met zoveel cachet, dat het een waardig centrum is van de bij onze organisatie aangesloten boerenleenbanken. Dank zij onze reeds voor de aanbesteding gevormde bouwreserve en dank zij enige financieel voordelige jaren, die het mogelijk maakten flinke bedragen voor de bouw uit de gewone exploitatie van ons bedrijf te betalen en tenslotte dank zij de verkoop van onze oude gebouwen en terreinen voor een bevredigend bedrag aan het Rijk, kan het nieuwe gebouw thans als te zijn afgeschreven worden beschouwd: waar tegenover dan onze bouwreserve is verdwenen. Ik meen, dat de gehele organisatie gelukkig en vol daan kan zijn, nu wij de beschikking hebben gekregen over een aan alle redelijke eisen beantwoordend bank gebouw. Het werk, dat daarin zal worden verricht, moge de ganse land- en tuinbouw tot zegen strekken. Wij mogen ons met reden verheugen over het feit, dat het gebouw straks door de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening zal kunnen worden geopend, en ik herhaal, dat wij U allen zeer erkentelijk zijn voor uw tegenwoordigheid hier op deze voor ons zo belangrijke dag. CODP. CENTRALE RAIFFEISEN-BANK O COOP. CENTRALE RAIFFEISEN-BANK 0 COÖP. CENTRALE RAIFFEISEN-BANK

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 8