Ook stadsbestuurders aanwezig De voorzitter gaf hierop een beknopt overzicht van het ontstaan en de groei van het georganiseerde landbouwkredietwezen naar het voorbeeld van Raiffeisen. Sprekende over de uitbouw van de Centrale Bank, zei hij o.m. het volgende: Prof. Minderhoud opent de bijeenkomst in de Westerkerk te Utrecht. te heersen, moge ik U, Dames en Heren, verzoeken, U tijdens deze bijeenkomst van het geven van tekenen van instemming of eventuele afkeuring, te willen onthouden. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening heeft zich bereid verklaard straks de officiële opening te verrichten, nadat hij van deze plaats eerst enige woorden ter inleiding zal hebben gesproken Uw komst en uw medewerking, Excellentie, worden door ons als een grote eer gevoeld. De Minister van Financiën heeft bericht tot zijn spijt verhinderd te zijn. wegens een conferentie buitens lands, deze bijeenkomst bij te wonen. Het doet mij genoegen hier te mogen begroeten de heer Thesaurier- Generaal van het Ministerie van Financiën. Ook beschouwen wij het als een voorrecht de Direc teur-Secretaris van de Nederlandsche Bank in ons midden te mogen zien. Dat de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht hier is, achten wij haast vanzelfsprekend. De grote belangstelling van deze magistraat voor het landbouwkredietwezen is alom bekend. Waar licht is, is echter ook schaduw. De schaduw van de aanwezigheid van de gouverneur van Het Sticht ligt in het feit, dat één van onze bestuurs zetels op dit ogenblik onvermijdelijk ledig moest blijven. Met bijzonder genoegen constateer ik dat, ofschoon de Burgemeester van Utrecht door een vergadering van de gemeenteraad op dit ogenblik niet hier kan zijn. het bestuur der gemeente niettemin vertegen woordigd is door de wethouder van Financiën en de gemeentesecretaris. Hun aanwezigheid geeft mij de gelegenheid openlijk te zeggen, dat wij de vele kleinere en grotere faciliteiten, die wij van de zijde van het gemeentebestuur tijdens de bouw hebben ondervonden, zeer op prijs hebben gesteld. Aan de heer Hoofdcommissaris van Politie breng ik gaarne hulde voor de wijze, waarop de politie bij het overbrengen van de waardevolle inhoud van de kluis uit het oude kantoor naar die in het nieuwe gebouw de transporten heeft beschermd, zodat zich daarbij geen enkel incident heeft voorgedaan. en gasten Met voldoening zie ik hier aanwezig de vertegen woordigers van onze zusterorganisatie te Eindhoven met wie wij op menig punt vriendschappelijk samen werken. Dat ook de heren Van Roey en Florquin van de Centrale Kas voor Landbouwkrediet te Leuven de reis naar Utrecht hebben willen maken, constateer ik met grote erkentelijkheid. U zult begrijpen, dat ik niet allen, die hier aanwezig zijn, afzonderlijk het welkom kan toeroepen. Maar U zult willen aannemen, dat wij ons van ganser harte verheugen over de aanwezigheid van zo vele hoog geplaatste functionarissen van het Ministerie van Landbouw, van dat van Financiën en van de Neder landsche Bank. Met genoegen constateer ik ook de aanwezigheid van de President-Curator en de Rector Magnificus van de Landbouwhogeschool. Eveneens begroet ik gaarne de vertegenwoordigers van verscheidene landbouworganisaties en tal van coöperaties, met wie wij vruchtbare en vriendschap pelijke relaties onderhouden. Aan de zeer velen uit eigen kring, die uit alle wind- streken voor deze gebeurtenis naar Utrecht zijn ge komen, geef ik de verzekering, dat wij daardoor zeer zijn getroffen. De aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van het bankwezen en van andere takken van het bedrijfs leven doet ons bovendien goed. En hetzelfde verklaar ik gaarne ten aanzien van de medegebruikers van het gebouw, de huurder van de winkelbedrijven en de Centrale Accountants Dienst voor Coöperatieve Ver enigingen. Het is ons voorts een genoegen hier aanwezig te zien de heren Hooft Graafland en Visser, beiden oud directeur, alsmede enkele andere oud-functionarissen van onze bank en een zeer groot aantal in functie zijnde employé's, voor wie het betrekken van het nieuwe gebouw wel een heel grote overgang betekent. Een overgang, die voor de meesten een grote ver betering zal wezen, maar die enkelen toch wel eens met enige weemoed zal doen terugdenken aan de doolhof van kamers, trappen en gangen in het oude gebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht. Ik maak van deze gelegenheid gaarne gebruik om de grote waardering van het bestuur en de directie uit te spreken voor de treffende medewerking, die het per soneel van hoog tot laag vóór, tijdens en na de ver huizing vrijwillig heeft verleend. Velen hebben hun avonduren en zelfs nachturen opgeofferd om de on vermijdelijke stagnatie in het bedrijf zo klein mogelijk te houden. Dit alles heeft. Dames en Heren, diepe indruk op ons gemaakt. Tenslotte wil ik er mijn grote vreugde over uitspre ken, dat zo velen, die daadwerkelijk het nieuwe ge bouw hebben doen verrijzen en het uiterlijk ervan hebben verzorgd, hier aanwezig zijn. Ik bedoel de heren architecten en aannemers met hun hoofd opzichters, de kunstenaars en de adviseurs, wier werk aanstonds aan de kritiek van allen, die hier aanwezig zijn, zal worden onderworpen. Historisch overzicht Voor de liquiditeit van de boerenlenbanken en van de organisatie in haar geheel hebben steeds in eerste instantie de Centrales op de bres moeten staan. Deze Centrales zijn even bescheiden begonnen als de boerenleenbanken, maar zij hebben zich met het ge hele agrarische kredietwezen verder ontwikkeld. Zo werd de Centrale Raiffeisen-Bank aanvankelijk gratis gehuisvest aan de Kromme Nieuwe Gracht, No. 22, waar het bestuurslid, Jhr. Bosch van Oud- Amelisweerd, kantoor hield. Het huren van een eigen kantoor was toen financieel nog te bezwaarlijk. Het balanstotaal bedroeg nl. in 1899 48.000,—. Bijna 10 jaar is de Raiffeisen-Bank daar gehuisvest 125

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 7