Nieuw gebouw van de Centrale Bank in gebruik genomen In de Utrechtse Westerkerk heerste een bijzondere sfeer toen het grote moment naderde, dat de voorzitter van het bestuur der Centrale Bank het spreekge stoelte zou beklimmen om de eerste officiële woorden uit te spreken, die tot opening van het nieuwe gebouw van de Centrale Bank zouden leiden. We schrijven donderdag 9 mei 1957 en bijna 700 genodigden zijn op deze stralende middag naar het centrum van Utrecht gekomen om getuige te kunnen zijn van het feit, dat het landbouwkredietwezen een nieuw en modern middel punt heeft gevonden. Zij zijn samengekomen in de Westerkerk, waar bovendien nog de 280 perso neelsleden van de Centrale Bank een plaats konden vinden. De zon maakte met brede stralenbundels de kerk tot een helder lichte ruimte. In aandachtige stemming zetten de gasten zich tot luisteren, waarbij men zich op verzoek van de voorzitter van applaus of andere bijval onthield. Des te meer reden was er om zich in rust te bezinnen op de betekenis van deze middag, waarbij een nieuwe mijlpaal werd geplaatst in de ontwikkeling van onze organisatie en in die van de Centrale Bank. In zijn openingsrede gaf de voorzitter van het bestuur met feiten en cijfers gestalte aan deze gedachte. Verslag van de officiële opening nul redevoeringen van Prof. Dr. Ir. G. Minderhoud en Z E. Min. Dr. S. L. Mansholt. Gebeurtenis van landelijke betekenis Openingsrede van Prol. Minderhoud Woorden van welkom en waardering Excellentie, Dames en Heren. Eindelijk en ten langen leste is dan de dag aange broken, die wij voor de opening van ons nieuwe ge bouw hebben kunnen vaststellen. Namens de raad van toezicht, het bestuur en de directie heet ik U allen hartelijk welkom en gaarne geef ik U de verzekering, dat wij het hogelijk waar deren, dat U door in zo groten getale gevolg te geven aan onze uitnodiging, op sprekende wijze blijk geelt van uw belangstelling voor onze organisatie. De aanwezigheid van tal van dames onder U ver hoogt voor ons de luister van deze dag. Dat wij in dit kerkgebouw kunnen samenkomen danken wij aan de welwillendheid van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Utrecht-West. Zonder deze medewerking zou het zeer bezwaarlijk zijn geweest U op passende wijze te ontvangen. Gaarne geef ik de kerkeraad de verzekering, dat wij de wijze, waarop hij ons terwille is geweest, op hoge prijs stellen. In verband met de wijding, die in een kerk behoort 123

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 5