stuur van de Coöp. Boerenleenbank Leider dorp, de heer A. van Leeuwen Azn. heeft afscheid van de bank genomen. Genoemde heer is 40 jaar bestuurslid geweest. De heer IV. van Waasbergen, secretaris van het be stuur van de Coöp. Boerenleenbank Strijen, heeft afscheid van de bank genomen na ruim 25 jaren als bestuurslid (waarvan 24 jaren als secretaris) in functie te zijn geweest. De heer L. Mes, voorzitter van de raad van toezicht van de Coöp. Boerenleenbank Tiel, Wadenoijen Zoelen heeft wegens vertrek naar elders zijn functie neergelegd. Genoemde heer was een der oprichters van de bank in 1940 en heeft van de oprichting af tot heden het voorzitterschap van de raad van toezicht bekleed. Van de Coöp. Boeren leenbank Uithuizen namen twee functionaris sen afscheid n.1. de heer Joh. Tonckens, de voorzitter van de raad van toezicht, die 25 jaar aan de bank verbonden was en de heer G. Lielmeijer, de secretaris van de raad van toezicht, die 23 jaar lid van deze raad is geweest. De heer Spiering, secreta ris van het bestuur van de Coöp. Boerenleen bank Woudrichem, die vanaf de oprichting der bank in 1920 lid van het bestuur is ge weest, heeft thans afscheid van de bank genomen. Tenslotte vermelden wij het af scheid van de heer C. Jong Tzn. van de Coöp. Boerenleenbank Zwaag. De heer Jong is 24 jaar lid van het bestuur geweest, waarvan 15 jaar als voorzitter. De Coöp. Boerenleenbank Hedel heeft op 2 mei j.1. het nieuwe bankgebouw in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan was er een receptie in Café ,.Het Oude Veerhuis". Vanaf deze plaats een hartelijke gelukwens aan alle jubilarissen en veel dank en goede wensen voor de scheidende functionarissen. Uit de praktijk „Hink-stap-sprong" Qnze banken hebben door Nederland a])e bericht gehad be treffende de nieuwe jeugdspaaractie, die in september zal be ginnen. Ook ditmaal werd het materiaal voor de actie ontworpen voor de gezamenlijke boerenleenbanken in ons land, dus ook voor de banken van de Centrale Bank te Eind hoven. Het materiaal zal bestaan uit een boeiend verhaal in afleveringen, geschreven door Alph. Timmermans. In dat verhaal is een beschrijving van ons land opgenomen, waarbij bijzondere aan dacht werd gewijd aan de agrarische produktie. Het verhaal wordt aangevuld door een aar dig spel, dat de jeugd ook weer sparende kan verwerven. De achtergrond van deze actie is natuurlijk de bevordering van de spaarzin bij de jeugd. Het is nu eenmaal een feit, dat men langs de gewone weg niet zo gemakkelijk aandacht krijgt voor de spaarbank. Uiteraard moet men geen groot profijt verwachten van de deelname aan de actie. De resultaten liggen eerder opgesloten in een nauwere binding tussen de jeugd (de school) en de spaarbank. Wij moeten onze bestuurders adviseren niet achteloos voorbij te gaan aan deze dingen, daar het opbouwende werk voor iedere boerenleenbank van onmisbare betekenis is. Landbouwbeurs te Utrecht Het is algemeen bekend, dat van 24 tot 29 juli de nationale landbouw- expositie en internationale landbouwbeurs in Utrecht zal worden gehouden. Minder bekend is wellicht, dat dit de eerste nationale manifestatie is van de stichting „Expositie de Nationale Landbouw Deze stichting, waarin praktisch alle landbouw organisaties en -instellingen vertegenwoor digd zijn, stelt zich tot doel in ons land een regelmatig weerkerende nationale land- bouwexpositie te ontwikkelen, waarbij men gebruik maakt van de technische outillage van de Nederlandse Jaarbeurs. Het is te verwachten, dat voor deze expositie een zeer grote belangstelling bestaat, gezien ook het programma, dat in verband met deze expositie zal worden uitgevoerd. 143

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 25