Letterlijk was het hek van de dam, want een geweldige stroom nam kennis van het inwen dige van het gebouw. Minister Mansholt vroeg met belangstelling naar verschillende bijzonderheden en sprak zijn waardering uit over de degelijke en praktische inrichting van het geheel. Volgens een te voren bepaalde route werden de genodigden door het gebouw geleid, waar bij men tevens gelegenheid kreeg om het be stuur en de raad van toezicht van de Centrale Bank te complimenteren. Daartoe recipieerde men in de nieuwe bestuurskamer, waarin tevens de geschenken waren tentoongesteld. Nieuwe geschenken en nog meer bloemen stroomden binnen. Inmiddels had het muziek korps van de politie zich in de grote hal op gesteld en zo werd de Centrale Bank met pittige muziek op haar nieuwe taak ingesteld. Receptie in de bestuurskamer Het is vrijwel onmogelijk om de namen te noemen van hen, die er prijs op stelden hun gelukwensen aan te bieden. Onder de honderden bezoekers zagen wij vertegenwoordigers uit eigen or ganisatie, doch ook van tal van coöperaties, landbouworganisaties en agrarische instellingen. De ministeries van Landbouw en van Financiën waren vertegen woordigd, alsmede de Nederland- sche Bank en de provinciale en stedelijke overheid. Er waren afgevaardigden van de zusterinstellingen in eigen land en omliggende landen, van bank instellingen en van fianciële orga nisaties. Tal van relaties wilden gaarne met een handdruk blijk geven van hun waardering en het behoeft geen verbazing te wekken, dat de lange stoet vrijwel een uur nodig had om de bestuurskamer te passeren. In de nieuwe cantine op de derde verdieping en in de inspectiezaal werden intussen ver frissingen aangeboden en hier had men ge legenheid om rustig enige woorden te wisselen met de vele gasten. Hier merkten we ook de beide oud-directeu ren op, de heren jhr. mr. W. C. Hooft Graafland en de heer Th. J. Visser, die met hun dames de opening bijwoonden en die althans de voldoening hadden, dat het werk dat zozeer hun aandacht en zorg had ge vraagd thans voltooid was. Voor een beperkte groep genodigden werd deze dag afgesloten met een diner. Voor de St. Jacobsstraat was de rust echter nog niet aangebroken. Uit tal van luidspre kers schalde de muziek en dagen lang werd een programma van feestelijkheden uitge voerd. dat de aandacht moest vestigen op deze nieuwe winkelstraat. Des avonds was de straat feestelijk verlicht en ook de Centrale Bank werd in het „avond zonnetje' gezet. Hiermede heeft dan ook de stad Utrecht de nieuwe vestiging van onze bank aanvaard. Zij maakt thans onverbrekelijk deel uit van een nieuw stads centrum, dat nog verder moet uitgroeien, doch dat in de toe komst ongetwijfeld van grote stedelijke betekenis zal zijn. Hel feest is ac, hier de rug- De burik werkt. De avond is gevallen. De Centrale Bank in „floodlight"

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 16