Namens de aangesloten banken werd vervolgens het woord gevoerd door de heer F. W. Baron van der Borch tot Verwolde, die tevens het huldigings comité vertegenwoordigde. De heer Van der Borch gaf een kort overzicht van de werkzaamheden van dit comité, dat reeds geruime tijd geleden werd geformeerd en bij andere gelegen heden de stem van de boerenleenbanken deed horen. Van de vroegere ge schenken werd o.a. gememoreerd het fraaie gebrandschilderde raam van Charles Eyck, dat thans is overgeplaatst naar de hal van het nieuwe gebouw, evenals het werk van de beeldhouwer Termote. De heer Van der Borch zei vervolgens: enerzijds en de opbrengsten anderzijds, dan is het duidelijk, dat wellicht aanvullende maatregelen nood zakelijk zullen zijn. Dat betekent dus geenszins een ingebrekestelling van de boerenleenbanken. Ik heb reeds gezegd, deze boerenleenbanken moeten gebonden zijn aan zekere grenzen. En met zorg zal moeten worden gewaakt, dat het vertrouwen niet ver loren gaat. Ik meen te mogen concluderen, dat we in het algemeen mogen vaststellen, dat de boerenleen banken in Nederland deze zorgvuldigheid hebben gehanteerd. Maar indien daarmede dus niet aan de financieringsbehoeften in de toekomst van de Neder landse landbouw kan worden voldaan, dan zullen natuurlijk andere wegen moeten worden gevonden om het ontbrekende daarin aan te vullen. En zo is het dan ook naar mijn mening de overheid, die hier een bepaalde taak heeft. Wij hebben in het verleden, mede als gevolg van de mogelijkheden, die werden geschapen door de Marshall-hulp, het Borgstellingsfonds kunnen creëren. Vergelijking met middenstand Als ik op het ogenblik vergelijk de mogelijkheden van kredietvoorziening in de landbouw met die van de middenstand, dan geloof ik dat we mogen vaststellen, dat er meer mogelijkheden liggen in het midden standskrediet, mede door de garanties die door de overheid worden gegeven, dan in het landbouw krediet. En daarom is het dan ook, dat op het ogen blik door mij wordt nagegaan in hoeverre het landbouwkrediet kan worden versterkt en uitgebreid door medewerking van de overheid voorzover mo gelijk in overeenstemming met datgene, wat gebeurt bij het middenstandskrediet. Maar ik wil dan daarbij wel uitdrukkelijk zeggen, dat ik daarbij ervan uitga, dat daar in Nederland aanwezig is een uitstekend apparaat in de boerenleenbanken, een uitstekend apparaat van kredietvoorziening, dat terecht een zeer groot vertrouwen geniet, dat onvervangbaar is en waar grote deskundigheid en ervaring is verzameld. Dat betekent dan ook, dat datgene wat de overheid zou kunnen doen, alleen maar aanvullend kan zijn en mag zijn. Overheid, ik denk aan het Ministerie van Landbouw, ik denk hierbij ook aan de medewerking van de Landbouwvoorlichtingsdienst. Er moet daar door in totaal een samenwerking ontstaan, waardoor naar mijn mening vervuld kan worden, waaraan reële behoeften in de landbouw bestaan. Het is nodig om tot het gemeenschappelijk doel te komen: de verhoging van de welvaart voor de beoefenaren van de land bouw. Ik hoop, dat het nieuwe gebouw, dat straks geopend zal worden, ook aan de Coöperatieve Centrale Raif- feisen-Bank te Utrecht de gelegenheid zal bieden om in deze samenwerking haar plaats te vinden. Ik dank U. Prachtige geschenken van de aangesloten banken De aangesloten banken hebben gemeend dit buiten gewone nieuwe bankgebouw ook inwendig enigszins te moeten versieren. Het Huldigingscomité heeft zich daartoe in verbinding gesteld met de heren architecten en de oud-directeur, Jhr. Mr. W. C. Hooft Graafland. Het hoofdgeschenk voor de hal bestaat uit drie koperen lichtkronen en lichtarmen, uit de hand ver vaardigd door de kunstenaar, de heer Jansen te Arnhem, waarbij de gehele agrarische sector is ver werkt, alsmede vier lichtkronen met lichtarmen in het verlengde van de hal. De Centrale Raiffeisen-Bank heeft sedert het begin van haar bestaan donkere dagen geteld, doch het licht heeft steeds de overhand gehad; moge dit in de toekomst ook blijven zegevieren. Wij zouden in onze taak te kort schieten, indien wij de stichter van het Raiffeisensysteem ook niet een ereplaats in de hal hadden gegeven. Door de heer Bijleveld, verbonden aan de Rijks academie te Delft, hebben wij het borstbeeld van Vader Raiffeisen laten ontwerpen en deze bronzen plaquette is in de muur van de hal geplaatst. Wij meenden de bestuurskamer ook niet te mogen vergeten, daar hier alle gewichtige besluiten worden genomen. De kunstschilder Andrea heeft een motiet voor een wandtapijt ontworpen, vervaardigd door de fa. Knipscheer te Laren N.H. Het handwerk stelt drie hanen voor. symbolen van vitaliteit en activiteit, heersend in de hoenderhof. 129

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1957 | | pagina 11