nigratiemededelingen Rectificaties Op bladzijde 431 van de Raiffeisen-Bode van oktober jl. staat de prijs voor appelen en peren (tweede kolom, onderaan) vermeld als per stuk. De aandachtige lezer zal bereids geconstateerd hebben, dat dit moest zijn per kg. Op bladzijde 433, tweede kolom, regel 12 van boven, staat omgezet. Men gelieve hiervoor te lezen afgelost. Spreekuren Alkmaar 11 november 25 november 9 december 23 december Juridische afdeling Afdeling Inspectie Juridische afdeling Afdeling Inspectie Aanvang v.m. 10.15 uur in het gebouw van de Coöp. Zuivelbank, Langestraat 105 te Alkmaar. Leeuwarden 11 november 25 november 9 december 23 december Afdeling Inspectie Juridische afdeling Afdeling Inspectie Juridische afdeling Aanvang v.m. 10 uur in het Oranjehotel, Stationsweg 4 te Leeuwarden. Verzonden circulaires No. 4 van rubriek III dd. 23 september 1955 rente tijdelijke kredieten aan waterschappen. Emigratie naar Canada De berichten over Canada waren in het afge lopen jaar niet altijd even gunstig, Heel vaak is hiervan het gevolg, dat familieleden van emigranten in Nederland zich afvragen, hoe hun verwanten het daar in Canada wel maken. Aan deze omstandigheid ontleent de beschrij ving, die dr. A. S. Tuinman, de Nederlandse emigratie-attaché te Ottawa, geeft van de situatie in Canada, haar waarde. Indien de ver wachtingen van de heer Tuinman uitkomen, zal het zó worden, dat iedereen, die overigens aan de algemene emigratie-eisen voldoet, ongeacht zijn beroep, naar Canada zal kunnen emigreren. Deze uitbreiding van de emigratiemogelijk heden is aan de ene kant natuurlijk zeer wel kom, aan de andere kant echter moet men niet vergeten, dat de emigrant bereid moet zijn om bij aankomst, wanneer er in zijn eigen lijke beroep niet onmiddellijk werk te vinden is, ander werk te accepteren om in zijn onder houd te voorzien. Het klinkt zo eenvoudig „als ik in mijn eigen vak geen werk vind, ga ik wel wat anders doen". In vele gevallen zal dit ook best gaan, maar niet iedereen is geschikt om alle voor komende werkzaamheden te verrichten. Er zijn veel mensen, die in een bepaald vak uitstekend meekunnen, maar die daarbuiten omheen moei lijk aan de slag komen. Vooral mensen, die nooit zware lichamelijke arbeid hebben ver- 470 Dit jaar is ongetwijfeld een van de beste jaren geweest, die Canada heeft gekend. Het aantal mensen, werkzaam in het produktie-apparaat, was groter dan ooit tevoren en vermoedelijk zal aan het eind van dit jaar ook blijken, dat de natuurlijke produktie groter was dan zij ooit is geweest. Dat zich dit jaar moeilijkheden in het vinden van werk zouden hebben voor gedaan, moet beslist worden tegengesproken. Dit neemt echter niet weg, dat een jaar geleden de economische uitbreiding, die al sinds het begin van de oorlog in Canada plaats vond en die zich ook na de oorlog heeft voortgezet, een wat trager tempo aannam, met als gevolg dat zich toen hier en daar werkloosheid voordeed. In het bijzonder op de markt der consumptie- produkten nam de concurrentie toe, een con- richt, moeten dit beslist niet onderschatten. Wie emigreert, dient met deze mogelijkheid goed rekening te houden: za 1 hij in staat zijn ook buiten zijn eigen beroep de kost te ver dienen? Pas wanneer deze vraag bevestigend beantwoord kan worden, is emigratie verant woord. De mogelijkheden in een bepaald land kunnen nog zo groot zijn, maar wanneer men zelf niet in staat is van die mogelijkheden ge bruik te maken, dan komt er van emigratie niets terecht. Daartegenover staat, dat wanneer men over de eigenschappen beschikt om aan alle moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden, er een goede toekomst open ligt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 26