edere kassier weet toch In de bloembollenhandel was er voor gladiolen- bollen eveneens grote belangstelling en er wer den goede prijzen gemaakt. Nu de aanvoer van „buitenbloemen"' snel afneemt, zullen de vei lingen weer geheel aangewezen zijn op kasgoed. Vermoedelijk zullen in de komende maanden wel weer goede prijzen worden gemaakt, tenzij de buitenlandse belangstelling zal tegenvallen. De aanvoeren op de gebruiksveemarkten namen toe. Daar ook de vraag heel goed was, werden voor het beste vee goede prijzen gemaakt. ter incasso aangeboden cheques door de lokale bank zelf rechtstreeks gezonden kunnen wor den aan de commerciële bank resp. aan haar bijkantoor, waar de trekker van de cheque zijn rekening heeft. Wij hebben hier niet het oog op cheques van aardappelmeelfabrieken, die in de noordelijke provincies een belangrijke rol spelen, omdat de rekeningen van de meeste fabrieken door de Centrale Bank of de bij haar aangesloten boerenleenbanken gevoerd worden. Daardoor is het mogelijk, dat van een cheque, welke b.v. 23 november door een kassier wordt verzonden, reeds op 25 november d.a.v. de afrekening (onder gewoon voorbehoud) wordt ontvangen. Sneller kan het dus niet. Nemen wij als voorbeeld cheques, welke een boerenleenbank ter incasso ontvangt van een groente- en fruitveiling. Deze cheques zijn af komstig van en meestal getrokken door grossiers in groente en fruit op bijkantoren van commerciële banken. De cheques worden door de grossiers afgegeven in verband met aankopen ter veiling. Betaling kan natuurlijk ook geschieden door het verschuldigde bedrag per giro over te maken, welke betalingswijze verreweg de voor keur verdient, mits op tijd geschiedende. Het komt zeker niet sporadisch voor, dat deze grossiers wel een cheque afgeven, doch niet over voldoende liquide middelen beschikken om de betaling van de cheque bij aanbieding te waarborgen. Ofschoon de bank door deze handelwijze geen enkel risico loopt de cheque wordt immers ter incasso genomen is het wel van zeer groot belang, dat de veiling zo spoedig moge lijk weet of betaling al of niet heeft plaats gevonden. Dit kan bereikt worden, door rechtstreeks aan het bijkantoor van de commerciële bank de cheque toe te zenden, onder gebruikmaking van formulier 069, met het verzoek de rekening van de Centrale Bank bij haar hoofdkantoor te crediteren, waarbij tevens verzocht wordt bij non-betaling de boerenleenbank hiermede tele fonisch in kennis te stellen. Indien een cheque dus 's maandags door een boerenleenbank wordt toegezonden aan een commerciële bank, kan de veiling reeds dinsdags op de hoogte worden gesteld van de omstandigheid of de door de grossier afgegeven cheque gedekt is. Tevens wordt gevraagd aan het bijkantoor van de commerciële bank aan de boerenleenbank te willen mededelen of overmaking naar het hoofdkantoor heeft plaats gevonden. Formulier 069 bestaat uit drie delen. Alle exemplaren worden door gebruikmaking van carbon voorzien van het adres van het bijkan toor van de commerciële bank, het nummer van de cheque, het bedrag, de naam van de trekker (de grossier), terwijl onder het woord ..Order"' wordt vermeld de naam van de veiling. Exemplaren a en b worden gezonden naar de commerciële bank met verzoek exemplaar b te tekenen en omgaand te retourneren. Exemplaar b komt dus normaliter getekend bij de boerenleenbank terug. Exemplaar c is de kopie, welke bij de boeren leenbank achterblijft. Bij ontvangst van de creditnota wordt op exemplaar c de datum van ontvangst genoteerd, zodat direct geconsta teerd kan worden welke cheques nog afge rekend moeten worden. 3 466

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 22