n liet Lor! West-Duitsland agrarisch hervormings programma De toepassing van motorisering en mechani sering en van de nieuwe productiewijzen ver eist de aanwezigheid van een aanzienlijke bedrijfsgrootte. Deze stuit echter af op de barrière van kleinbedrijven en versplinterd grondbezit, welke categorie nog rond 65 van de Westduitse cultuurgrond omvat. De samen voeging tot rationele bedrijven, waarbij de huidige verhoudingen zoveel mogelijk bewaard zullen blijven, kan echter ondanks de urgentie van het probleem niet op stel en sprong worden doorgedreven. De tweede grote taak betreft scholing en opleiding, hetwelk een bijdrage moet leveren tot bevordering van de producti viteit en kwaliteit. Ondanks al het werk dat reeds op dit terrein verricht is, is nog een buitengewone inspanning vereist om de voor sprong van het buitenland op velerlei gebied in te halen. Het derde probleem betreft de kwestie der kapitaalverschaffing voor de milliarden- investeringen, welke geconcentreerd zijn op een relatief tijdsbestek. De minister van Landbouw, Lübke, heeft de weg naar een tienjarenplan aangegeven, waar van de kosten circa 25 milliard DM zullen be dragen. Ken derde van dit bedrag dient de landbouw uit eigen inkomsten te fourneren. Voor het resterende bedrag is men aangewezen op kapitaalmarkt en op staatshulp. De Westduitse industrie beschouwt deze agra rische hervormingen als een van de belang rijkste taken van de Duitse landbouw. Dank zij de koopkracht, geschapen door de industrie, worden aan de landbouw de afzet van zijn pro ducten alsmede rendabele prijzen gegarandeerd. De industrie ziet voorts de noodzaak van een gezonde landbouw in en kan daarom accoord gaan met een zekere bescherming van de bin nenlandse landbouw. In het bijzonder voor de moeilijke overgangsjaren acht zij stabiele, rendabele prijzen voor de Westduitse land bouwproducten noodzakelijk. Deze bescherming vindt evenwel haar begrenzing in de omstan digheid, dat enerzijds de consumentenprijzen, loon- en kostenpositie van het bedrijfsleven niet gestoord mogen worden en anderzijds West- Duitsland van vele landen, welke afnemers zijn van Westduitse producten, als contraprestatie landbouwproducten in ontvangst moet nemen. Deze handelspolitieke situatie zal ten aanzien van dc agrarische protectie steeds weer opnieuw moeilijkheden veroorzaken. (Mededelingen Hoofdbedrijfschap Akkerbouwproducten). Ceylon bloeiende sehooleoöperaties Ceylon heeft meer dan 100 sehooleoöperaties met meer dan 100.000 leden. Hoofdonderwijzers nemen meestal het initiatief en helpen de kin deren met het kiezen van hun bestuur en een voorzitter en stellen tevens een beheerder aan. Artikelen worden uit de grote steden betrokken van groothandelaren en worden dan in de schoolwinkels verkocht, waarbij gunstige klein handelsprijzen in rekening worden gebracht. Een beheersrapport over de coöperatieve ver enigingen in Ceylon 1953 zegt. dat schoolcoöpe- ratie misschien wel het grootste coöperatieve succes is en dat van de gewone coöperaties ver overtreft. In sommige gebieden is een oefenin- genboek. waarvoor de handel 25 cent in reke ning bracht, nu verkrijgbaar in de school- coöperatie voor 10 cent. (Coop. News Service). Peru lening voor de landbouw De Internationale Bank voor Herstel en Ont wikkeling heeft aan de Peruaanse Landbouw- bank een lening verstrekt van 5 millioen. De lening is aangegaan voor een periode van acht jaar tegen een rentevoet van 4,25 °/o. De rege ring van Peru heeft zich voor de lening garant gesteld. Dit is de derde lening, die eerstgenoemde bank aan Peru verstrekt. De beide eerste leningen beliepen tezamen 3 millioen. De helft van de nieuwe lening is bestemd voor de aankoop van tractoren en landbouwmachi nes ter uitbreiding van de productie van suiker, katoen en rijst in de kustgebieden en voor ver hoging van de productie per oppervlakte eenheid van tarwe, gerst en aardappelen in de bergstreken. Een kwart zal worden bestemd voor irrigatie- werken. Het resterende vierde gedeelte za! worden gebruikt voor de aankoop van afraste ringsmateriaal en voor de import van fokvee en schapen, alsmede voor melksteriliseerinrichtin- gen en rijst- en tarwemaalderijen. (Alg. Agrarisch Archief). Verbruikerscrediet in de Ver. Staten ,,De klant die contant betaalt, is hetzij een ver dachte figuur hetzij iemand die te arm is om zich in schulden te steken 205

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1955 | | pagina 25