11Aanbrengen van drinkwatervoorzie ning in de weide. 12. Aanschaf van installatie voor ver betering van watervoorziening cul tuurgrond. 13. Aanleg en verbetering van de drai nage. 14. Egaliseren en aanbrengen van cul tuurtechnische verbeteringen. 15. Aankoop van voorraadsbemesting en compost. 16. Aansluiting waterleiding en/of electri- citeit. 1 Uitvoering intensiveringsplan voor het landbouwbedrijf (o.m. te gebruiken voor aankoop beter zaaizaad, vee, op voering bemesting). Het is niet onmogelijk, dat de genoemde projecten nog voor uitbreiding vatbaar zijn. C. Wat het tuindersbedrijf betreft: Projecten, welke betrekking hebben op voor rekening van individuele kwekers uit gevoerde bouw of verbetering van bewaar- inrichtingen op het bedrijf en in het alge meen voor het uitvoeren van bedrijf sver- beteringen, die voor de productiviteit en de rentabiliteit van de tuinbouwbedrijven gewenst worden geacht. (Voorzover die bedrij fsverbeteringen meer rationeel kun nen worden uitgevoerd voor rekening van coöperatieve verenigingen van tuinders of van andere verenigingen,, stichtingen e.d.. waarin tuinders samenwerken (b.v. koel huizen, sorteer- en pakstations voor fruit), kan de lening wellicht aan die verenimnc enz. worden gegeven). Hoe een en ander werkt. Grootte der garantie. Ad. A (Groenvoederdrogerijen) De kosten, verbonden aan de stichting, uitbrei ding of vernieuwing van groen voederdrogerij en, vallen voor de financiering in drie stukken uit een a) J//3 gedeelte moet worden opgelegd dooi de leden zelf, die het daartoe benodigde be drag aan de drogerij fourneren door deel neming in haar aandelenkapitaal b) 1/3 gedeelte wordt voldaan uit de van regeringswege toe te kennen subsidie; c) 1/3 gedeelte kan worden betaald met een voor dit doel door de boerenleenbank aan de drogerij te verstrekken voorschot. Dit is echter iets te simpel voorgesteld. De knoop zit nl. hierin, dat de uitkering van de onder b) bedoelde subsidie niet ineens geschiedt, doch over een tijdperk van 10 jaren wordt verdeeld. Opdat aannemer en leveranciers na de opleve ring toch betaald kunnen worden, kan het voor schot bij de boerenleenbank verhoogd worden tot 2/3 gedeelte van de stichtingskosten. Over de helft hiervan (1/3 gedeelte van de stichtings kosten) berekent de bank geen rente, liet Rijk stort het volle subsidiebedrag dan direct bij de bank, die daarover ook geen rente vergoedt. Al naar gelang de subsidiëring voor de drogerij wordt vrijgegeven de drogerij moet aan be paalde normen wat productie en kwaliteit be treft voldoen wordt die subsidie op de hoofd som der lening afgeboekt. Wordt in enig jaar voldaan aan de normen, waarvan de uitkering der subsidie afhankelijk is, dan wordt in dat jaar dus 1/10 gedeelte dei- subsidie uitgekeerd, d.w.z. dat het voorschot, dat door de bank aan de grasdrogerij is ver leend, daarmede wordt verminderd. Is slechts gedeeltelijk aan de normen voldaan, dan zal ook de subsidie slechts gedeeltelijk wor den uitgekeerd en vermindert de lening niet in de vereiste mate. orden de minimale normen niet gehaald, dan komt er in dat jaar zelfs in het geheel geen subsidie. Dit is een risico, dat de bank loopt. Want terwijl zij de niet verdiende subsidie aan het Rijk moet restitueren, zal het soms bezwaarlijk zijn, om dat bedrag dan van de vereniging terug te krijgen! De lening der boerenleenbank is dus, behoudens het hierboven gesignaleerde risico, dat de sub sidie niet of slechts gedeeltelijk verdiend wordt, voor de helft gewaarborgd door het bedrag dei- subsidie, terwijl de andere helft in de eerste plaats gedekt is door de statutaire aansprakelijk heid van de leden der drogerij. Bovendien ga randeert het borgstellingsfonds maximaal 1/3 der goedgekeurde stichtingskosten. De beslissing of subsidie, die zal worden toe gekend, berust bij de adviescommissie inzake groenvoederdrogerijen. Deze commissie heeft verschillende normen vastgesteld voor de bere kening van het kostenbedrag, dat door de dro gerij maximaal mag worden besteed en dat als basis geldt voor het toe te kennen subsidie bedrag. In deze kunnen de drogerijen zich wen den tot de secretaris dier commissie, Dr. Ir. 00 8

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 8