I I O e- Reeds meermalen zijn in de Raiffeisen-Bode zowel als in circulaires mededelingen verschenen over voorschotten, welke door onze boeren leenbanken kunnen worden verleend binnen het kader der regeling, getroffen met het Borgstel lingsfonds voor de landbouw. Daar wij ons kunnen voorstellen, dat een sa menvattend overzicht, waarin de gehele regeling nog eens ten voeten uit wordt uiteengezet, ver helderend kan werken, menen wij goed te doen hieronder het doel en de werkwijze dezer rege ling in haar geheel te laten volgen. De goederen, welke de Verenigde Staten van Amerika aan ons land schenken in het kader der Marshall-hulp, worden door de Nederlandse regering verkocht aan het Nederlandse bedrijfs leven. Een bedrag, gelijk aan deze „koopprijs wordt dus in guldens aan de circulatie onttrok ken en wordt gestort op een speciale rekening bij de Nederlandsche Bank. 1 ïet saldo, dat die rekening aanwijst, is bestemd voor de financiering van projecten, welke voor het herstel van Nederlands welvaart belangrijk worden geacht en als Amerika zich met een voorstel der regering daaromtrent kan vereni gen, wordt een deel van het op die rekening staande bedrag voor dat doel vrijgegeven. Zo doen de Marshall-schenkingen dus eigenlijk tweemaal dienst. Van groot belang voor de welvaart van ons land is de modernisering en intensivering van de land- en tuinbouwproductie. Men denke slechts aan de noodzakelijkheid, dat de binnenlandse veevoederproductie aanzienlijk wordt opge voerd, teneinde de import van deviezen kostend krachtvoer te verminderen. De boeren en tuinders beschikken echter soms niet over voldoende kapitaal om de daartoe noodzakelijke projecten te financieren, terwijl het voorkomt dat de boerenleenbanken hun deze bedragen niet kunnen lenen, omdat de zekerheid, welke volgens de statuten dier instellingen daarvoor uiteraard moet worden gesteld, door de crediet- vragers niet kan worden gegeven. Er is thans een fonds in het leven geroepen ter gedeeltelijke dekking van de risico's, welke voor de boerenleenbanken zijn verbonden aan het lenen van voorschotten aan hoeren en tuinders, teneinde deze (en eventueel ook de door hen ge vormde coöperaties) in de gelegenheid te stel len de middelen op te nemen, nodig voor de financiering van objecten,, welke de verhoging van de productiviteit en rentabiliteit in de land en tuinbouw beogen. Subsidies worden door dit fonds niet verstrekt. De vorming van dit fonds, dat de naam draagt van Borcjstellingsfonds voor de landbouw, is mogelijk geworden doordat een bedrag van 2 5 millioen gulden van de bovenbedoelde bijzondere rekening bij de Nederlandsche Bank daarvoor is vrijgegeven door de Marshall-autoriteiten. De volgende stap, het voteren door de Staten- Generaal van het door het fonds benodigde be drag, moet echter nog steeds plaats vinden. Moge dit thans spoedig geschieden. A oordat deze wet is aangenomen, kunnen immers geen garanties door het fonds worden afgegeven. Het fonds kan zich garant stellen voor (gedeel ten van) leningen, aangegaan bij een der boe renleenbanken, aangesloten bij de oöp. t en- trale Raiffeisen-Bank te Utrecht of de t oöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, mits die lening dient ter financiering van een der vol gende doeleinden A. De oprichting, uitbreiding of vernieuwing van groen voederdrogerijen. B. Wat het individuele landbouw- en veeteelt- bedrij f betreft 1. Bouw of verbetering van de stal- ruimte. 2. Bouw of verbetering van de varkens hokken. 3. Bouw of verbetering van kippenhok ken. 4. Bouw of verbetering van bewaar- ruimte voor oogstproducten van het landbouwbedrij f. 5. Bouw of verbetering van bruggen. 6. Bouw of verbetering van gierkelders. 7. Verbetering toevoer naar gierkelders. 8. Bouw van groenvoedersilo's en aan schaf van opzetstukken. 9. Bouw van aardappelsilo's. 10. Aanbrengen van drinkwatervoorzie ning in de stak Voor welke objecten kan het fonds zich borg stellen?

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 7