!n het kort groenteteelt en kruiden, fruit open grond,, fruit Een eeuw Peel-ontginning in het groot onder glas, fruitteelt algemeen, bloembollen- In 1883 lag van de ruim 900.000 ha woeste teelt, vaste plantenteelt, boomkwekerij, bloem kwekerij, zaadteelt, tabak. De gids besluit met enkele algemene artikelen (hovenier en particulier, voeding en hygiëne) en bevat uitgebreide registers van personen en zaken. De omvang van de gids is, wat het aantal blad zijden betreft, verkleind, echter zonder dat daardoor aan de rijke inhoud is tekort gedaan. ele tabellen, grafieken en afbeeldingen zijn in de gids opgenomen. ij kunnen ieder, die ook maar op enigerlei wijze met de tuinbouw te maken heeft, de aan schaffing van de Tuinbouwgids 1952 van harte aanbevelen. De prijs bedraagt 5.terwijl de gids besteld kan worden bij de Directie van de Tuinbouw, Bezuidenhout 30 te 's-Graven- hage. De heer drs. I\ J. Kriellaars, secretaris van de commissie voor kleine boeren-problemen van de Stichting voor de Landbouw, aanvaardde op 15 November 1951 het ambt van lector in de agrarische economie en sociologie aan de R.K. Economische Hogeschool te Tilburg met het uitspreken van een openbare les over het onderwerp „Enige beschouwingen over het ge zinsbedrijf in de landbouw". Deze les is thans in druk verschenen bij cle N.V. Stenfert Kroese te Leiden. De prijs bedraagt r.23. Centrale afzet coöperatieve grasdrogerijen De coöperatieve grasdrogerijen in Nederland, die hun productie geheel of gedeeltelijk voor de handel afzetten, hebben onlangs besloten tot oprichting van een centrale afzetorganisatie, welke de afzet van de gehele voor de handel geproduceerde hoeveelheid gras-, lucerne- en klavermeel ter hand zal nemen. Tot nadere uitwerking van deze aangelegenheid is inmiddels een werkcommissie ingesteld ten einde op korte termijn tot een definitieve vor ming van bedoeld afzetorgaan te komen. (Med. Stichting v. d. Landbouw). Cultuurgrond Nederland ha (gemeten maat) Bouwland 907.617 920.343 905.223 Grasland 1.303.719 1.317.852 1.321.026 Tuinland 99-776 100.190 99.233 Totaal 2.311. u 2 2.338.385 2.525.482 (Statistisch Bulletin C.B.S.). grond, die in Nederland werd aangetroffen, rond 250.000 ha in Brabant en Limburg. Thans is die oppervlakte woeste grond in heel ons land 230.000 ha, waarvan niet meer dan 45.000 ha in de beide zuidelijke provincies. Dit is een grote stap vooruit, die met name niet in het minst in de Peel werd gedaan. Rond 1850 lieten de gebroeders Van der Griendt, respectievelijk oud-opzichter van de waterstaat in Den Bosch en zakenman in Rotterdam, hun oog vallen op de Peel. Zij stichtten nu ongeveer een eeuw geleden Helenaveen. I11 1853 werd de Helenavaart aangelegd en aan de Limburgse kant ontstond in 1885 Griendtsveen, Zo kwam de Peelontginning op gang. Van alle kanten werd het offensief geopend, door gemeenten, door particulieren en door de Nederlandsche 11 eide-1\ 1 aat schap] >ij Van de 75.000 ha, die men oorspronkelijk tot de Peel rekende, zijn nog maar ten kleine 15.000 ha niet ontgonnen. Daarvan blijven on geveer 800 ha liggen als Peelreservaat, om het nageslacht te laten zien, hoe het hier vroeger was. Aan alle kanten is men bezig de ontginning aan te pakken,, inzonderheid geschiedt dit door de gemeenten. Waar de erbarmelijk versnipperde perceelsindeling het nodig maakt, is men op ver schillende plaatsen doende aan ten ruilverkave ling. Vorig jaar heeft de aanbesteding plaats gehad van een aanzienlijke ruilverkaveling van enkele duizenden ha in de Ospelse Peel, waar bij weer ten nieuwe ontginning aansluit. Zo komt in gestadig tempo zachtjes aan op bet genoemde reservaat 11a de gehele Peel onder de bulldozer, de traxcavator, de scraper en hoe het moderne gerei van de grondverplaatsing bij ruilverkaveling of ontginning heten mag. Nederland's cultuurgrondbezit groeit nog. De Peel levert er mede het bewijs van. (De Randbode) Advertenties De Coöperatieve Boerenleenbank te SELLINGEN biedt te koop aan een 110. C 140. Maten: buitenwerks breed 85diep 75 en hoop 1.60, binnenwerks breed 65, diep 52 en hoog 1.40. Aanvragen te richten aan de voorzitter, de heer G. Trennittg te Laude, post Sellingen-Gr. 1949 1950 1951 l i/ts Brandkast 29

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 29