Van onze Boekentafel No. 2 van rubriek I cld. 22 Januari 1952: Over 1951 geen bijdragen Onderling Waar borgfonds Advertentie kassier N.O.-Polder. No. 3 van rubriek I dd. 23 Januari 1952: Nieuw svsteem girobetal neen. 1N0. 1 van rubriek II dd. 14 Belastingbetaling met effecten. No. 1 van rubriek IV dd. 22 Inlevering van oude toeristendeviezenboekjes. Zegeling van kwitanties voor uitbetaalde presentiegelden In de Raiffeisen-Bode van December jl. was in Januari 195. Januari 19^2 de rubriek raag en Antwoord" iets over bo venstaand onderwerp te lezen. Het antwoord is echter wat vaag bevonden en daarom vernielden wij nog eens nadrukkelijk, datovereenkom stig de thans geldende mening van de belasting administratie de door leden van bestuur en raad van toezicht afgegeven kwitanties voor door hen ontvangen presentiegelden (een be drag van meer dan 20.betreffend) niet meer zegelvrij zijn, doch behoren te zijn voor zien van een zegel van 0.1=5. ij ontvingen dezer dagen een exemplaar van de Landbouwgids J<J§2 en willen in ons blad gaarne de aandacht op deze uitgave vestigen. orig jaar werd deze gids voor het eerst uitge geven en de belangstelling er voor is van dien aard geweest, dat de redactie ook voor 19^2 weer tot het uitgeven van de gids is overgegaan Zoals bekend is het initiatief tot deze uitgave uitgegaan van de Boeren- en Tuindersbiblio theek. Evenals vorig jaar werd ook dit jaar bij de samenstelling medewerking verleend door het ministerie van Landbouwisserij en oed- selvoorziening en door de centrale landbouw- en landarbeidersorganisaties. Hoewel het aantal bladzijden van de gids voor 195- kleiner is dan voor 1951wil dit niet zeg gen, dat dit ten koste van de inhoud is gegaan. Integendeel, de inhoud heeft nog '.eer belang rijk aan waarde gewonnen. Verschillende nieuwe hoofdstukken zijn toegevoegd (zoals Bedrijfs economie, Belastingen en erkkalender voor de landbouw), terwijl andere hoofdstukken meer bevatten dan vorig jaar. Een en ander is mogelijk geworden door het gebruik van een kleinere letter (althans voor verschillende gedeelten van de gids) en door een gewijzigde indeling van de stof. De gids vangt aan met algemene gegevens, zo als kalender, posttarieven, koersen en maten, gewichten en inhouden (ook die, welke tegen- woordig met algemeen meer in gebruik zijn). erder de belangrijkste markten. Dan volgt een omvangrijke opgave van instel lingen en verenigingen op het gebied van de landbouw met een overzicht van adressen en personalia. Het daarna komend „Algemeen gedeelte" bevat weerkundige-, statistische- en sociale gegevens. ooral deze laatste (waaronder ook is opgeno men een uitvoerige opgave van literatuur en films betreffende de landbouw) gegevens ach ten wij van zeer groot belang. De ingewikkeld heid van onze samenleving brengt 1111 eenmaal vrijwel iedereen in aanraking met een zeer uit gebreid samenstel van regelingen en maatrege len, waarin voor velen de weg wel eens moeilijk is te vinden,, hetgeen dan weer aanleiding geeft tot allerlei problemen. De Landbouwgids wijst hier de weg. Na de V erkkalender voor de landbouw volgen nog de hoofdstukken bodem, bemesting en waterhuishouding, akkerbouw, weidebouw, plantenziektenbestrijding, veeteelt, veevoeding, pluimveeteelt, veeziekten, zuivel en mechani satie. Wij wensen deze nieuwe uitgave van de Land bouwgids gaarne een zo ruim mogelijke ver spreiding toe en hopen, dat velen ten plattelande zich deze bij uitstek deskundige gids zullen aan schaffen. Ondanks de tegenwoordige hoge prij zen betaalt men voor de Landbouwgids slechts 5.- per exemplaar, te bestellen bij de Staats drukkerij en -Uitgeverij te 's-Gravenhage. Ook voor 1952 verscheen de Tuinbouwgids, samengesteld en uitgegeven door het ministerie van Landbouw, isserij en Voedselvoorziening, directie van de Tuinbouw. De indeling van het eerste gedeelte van deze gids vertoont overeenstemming met die van de Land bouwgids, n.1. algemene gegevens, instellingen en verenigingen (uiteraard op het gebied van de tuinbouw), weerkunde, statistiek, valuta, maten, gewichten, inhouden en wettelijke be palingen. Het „vakkundig" gedeelte omvat de navolgende hoofdstukkentechniek, plantenziektebestrij- ding, grond, bemesting, waterhuishouding, - o 28

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 28