Rekening en lUtlans I95t zijn Leidse leerstoel geruild voor die van de universiteit van Christchurch in Nieuw-Zeeland en in die nieuwe functie werd hij bezocht door Mevr. H. Carsten, die de Hollandse im- in Nieuw- Zeeland. Zij trof de familie Weststrate aan in een groot houten landhuis, dat als tijde lijke woonruimte was toegewezen. Mevrouw Carsten schrijft dan: „Wc wandelen door het prachtige park- rondom het huis en gaan ons op een mooi plekje van de tuin zitten koesteren in de herfstzon. Ik heb zel den zulk een mooi, stijlvol huis gezien. „Hoe komt U daar eigenlijk aan, profes sor?" Het blijkt eigen dom van de universiteit te zijn en is op het ogenblik bewoond door drie gezinnen, waar van de mannen aan de universiteit zijn ver bonden. „Over enige maanden krijgen wij een ander huis, welis waar niet met deze prettige sfeer, maar voor ons alleen." Het is heerlijk in de tuin er is hier veel meer zon dan in Nederland. 1 en slotte gaan we toch naar binnen, want het is late herfst, bijna winter. Wanneer we in de vragen over het onderwijs alles precies uit te leggen, georganiseerdje kunt je niet zo goed algemeen stel ik allerlei blijkt moeilijk is heel anders vakken zelf kiezen. Op sommige punten i> het onderwijs hier beter dan bij ons, op andere zo goedover het is het peil wat lager. Dat komt voor een deel ook, doordat talloze stu denten overdag een betrekking hebben en zich dus alleen des avonds aan hun studie kunnen wijden. Eigen lijk is de hele sfeer minder academisch dan in het vaderland. Zo staat het ook met de universiteiten van Wel lington en Auckland op het noordereiland. Maar in Dunedin is het anders, daar is ook de sfeer echt wetenschap pelijk. Wat de medi sche studie aangaat, die is vrij zwaar. Daar staat tegenover, dat de arts in verband met de hier geldende sociale ziekteverzekering zijn rekeningen niet indient bij de overheid en dus niet bevreesd behoeft te zijn voor wanbetalers. Dit is wel enig ter wereld, meent de professor. En de zoon van het echtpaar Weststrate heeft die studie dan ook gekozen." De eerste dagen van dit jaar ontvingen wij van enkele banken reeds de rekening en balans over het boekjaar 1951. Een bank (jaarrekening 48 millioen gulden) sloeg alle records door op 7 Januari 1952 al gemene vergadering te houden. Tot ons genoegen hebben vrijwel alle banken, die de balans over 1951 inzonden, overeen komstig ons verzoek de z.g. tussenrekeningen onder „Overheidsbetalingen, enz." opgenomen (zie balanscirculaire dd. 21 December 1951). Bij enkele banken bleek geen rekening gehouden te zijn met nog te betalen belastingen. Nogmaals vestigen wij de aandacht er op, dat deze ver- plichting op de balans tot uitdrukking moet worden gebracht volgens de richtlijnen van de belastingafdeling (zie de reeds genoemde balans circulaire). Nog terug te ontvangen belasting- posten worden bij ontvangst gecrediteerd op het gewone reservefonds. Eerder wordt met deze restituties geen rekening gehouden. Kassiers, die om een of andere reden moeilijk heden ondervinden bij het vaststellen van liet bedr ag aan verschuldigde belastingen, kunnen daaromtrent advies inwinnen bij de belasting- afdeling. Verschillende banken maakten daar reeds gebruik van. Het echtpaar Weststrate met hun dochter de zoon studeert medicijnen in het lommerrijke park fan het mooie huis, ivaar de familie i'oorlopig nog woont. (Met toestemming overgenomen uit de Katli. Illustr.) 26

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 26