in beeld 3-° m- Activa De beleggingen namen af met De voorschotten en debetsaldi lopende rekening daalden met m De immobilia namen toe met 2.9 m. Passiva De verplichtingen aan derden stegen met 9.9 m. De reserve nam toe met0.2 Di' transitorische passiva vermeerderden met 5-3 15 18.5 111. Liquide middelen I let tegoed van de boerenleenbanken bij de Centrale Bank steeg met 17.5 111. De schuld van de boerenleenbanken aan de Centrale Bank nam af met De kas- en girosaldi stegen met 18.0 m. 18.5 ni. Beleggingen De posten van deze rubriek namen af als volgt: Schatkistpapier Effecten Deelnemingen leningen Voorschotten, gemeenten 0.5 m. Voorschotten en debetsaldi in lopende rekening De post voorschotten particulieren daalde met De debetsaldi in lopende rekening namen af met 1.3 1.8 111. Verplichtingen aan derden Van deze rubriek namen toe de posten Vacantiebonnendepot Centrale Bank 0.1 111. Creditsaldo in lopende rekening 2.9 Spaargelden 7.1 De schuld aan particuliere banken nam af met 0.1 111. Zegeldepot Centrale Bank daalde meto. 1 Wanneer wij in deze rubriek iets willen laten zien van onze veelomvattende organisatie, dan behoeft zulks niet beperkt te worden tot bankgebouwen, kluizen e.d., want meer dan gebouwen spelen de mensen een grote rol in het landbouwcredietwezen. Een van die mensen was prof. Mr. C. West- strate, jarenlang hoofd van de juridische afdeling van de Centrale Bank, later juri disch adviseur en schrijver van het gedenk boek, dat bij het 50-jarig jubileum van de Centrale Bank werd uitgegeven. De heer Weststrate was toen reeds hoogleraar aan de universiteit in Leiden. Sinds kort heeft hij Prof. Weststrate. hoogleraar in de economie aan de universiteit 7'i 111 Christchurch 1.2 111. 1.8 o.i 0.5 0.5 1 111. 2 111. 10.1 111. 0.2 9.9 111. 1 25

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 25