prijzen waren echter wel enige op te leven. De centen minder dan een maand geleden. Ook hier zijn de ver kopers nogal vasthoudend. De voor export beschikbare hoeveelheid boter werd geheel naar België afgezet. In de eerste helft van de maand liepen de kaasprijzen regel matig op. Daarin kwam echter in de tweede helft een keer en de prijzen daalden 5 tot 6 centen per kg. Met de aanstaande toeneming van de productie in het verschiet is men van mening, dat een nog verdergaande prijsdaling verwacht mag worden. De eierenprijs bedroeg half Januari ongeveer J2.50 per ioo stuks. Het stokken van de uitvoer naar Duitsland heeft grote voorraden tot gevolg gehad. Daarbij komt nog een toe nemende productie, welke slechts bij kouder weer afgeremd zou worden. Dit alles moest op het prijsverloop zeer nadelig werken. Dit prijs verloop was als volgt milde klimaat van deze winter is dat zonder Half November December Tanuari 18.75 l)er 100 stuks, t 15.per 100 stuks. 12.50 per 100 stuks. In de tweede helft van Januari jl. leefde de export weer op en bedroeg 39.200.000 stuks in 5 dagen tijds. De totale export over 1951 be droeg 1.245.197.054 stuks eieren, waarmede het exportcijfer over 1950 met ruim 225.000.000 stuks werd overschreden. De afzet en het prijsverloop van bewaargroenten was tot dusver bevredigend. Bij de in December jl. gehouden inventarisatie van de bewaar- producten is gebleken, dat de aanwezige hoe veelheden belangrijk kleiner waren dan in het voorafgaande jaar. Gezien het uitzonderlijk betekenis en het moet niet uitgesloten worden geacht, dat bij een eventuele koude periode de aanwezige hoeveelheden te klein zullen zijn om aan de dan heersende vraag te voldoen. De Verenigde Staten hebben grote hoeveelheden witte kool afgenomen, daarnaast heeft het buitenland veel belangstelling voor uien, peen, rodekool en spruiten. De handel in appelen en peren werd in Januari ook van exportzijde gaande gehouden. De prijzen waren echter zodanig, dat de bewaarders van goed houdbare appelen geen haast maakten om van hun voorraden af te komen. De prijzen liggen in verhouding met een paar maanden terug op een niveau, dat het koelen weinig winst zou hebben opgeleverd, indien thans tot verkoop werd overgegaan. Er werd in Januari in ruime mate vee aange voerd op de markten, waardoor zij een wat flauwer aanzien kregen. Veel buitenlandse be langstelling was er niet, met uitzondering van Argentinië, welk land voor een bedrag van 600.000.aan vee zal aankopen. I11 de slachtveeprijzen kwam geen verandering van betekenis, terwijl de varkensprijzen met enkele centen daalden. De gladiolen veilingen zijn na een paar weken rust weer beginnen te draaien. Er was een stijgende aanvoer met veel belangstelling van koperszijde. Aan de bloemenveilingen ging in Januari wei nig om, daar er niet veel bloemen waren. De aanvoer van bolgewassen neemt langzaam toe. Het buitenland had wisselende belangstelling. Dit laatste is bij de bloemen met betrekking tot de prijs direct merkbaar. »E OIUiiAMSATI E IX CI.IEEK* Hieronder volgen de verzamelbalansen van de bij de Centrale Bank aangesloten coöperatieve boerenleenbanken per 30 November 1951 31 December 1951. en Activa Liquide middelen Kas, giro Centrale Bank Beleggingen Aardappelwissels Schatkistpapier Effecten Deelnemingen leningen Voorschotten gemeenten Voorschotten en debetsaldi in lopende rekening Voorschotten particulieren Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Immobilia Vast goed Aandelen Centrale Bank 549-3 °-5 5-« 146.7 40.0 39-5 566.8 5v 146.5 39-8 38.8 247-5 198.9 0.7 Passiva Verplichtingen aan derden Banken Centrale Bank Zegeldepot Centrale Bank V acantiebonnendepot Centrale Bank Creditsaldi in lopende rekening Spaargelden Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve Transitorische passiva Saldo diversen (winsten, onkos ten, te betalen belastingen, enz.) o-3 196.2 1024.1 6.9 24 30-11-51 31-12-51 excl. rente 21.2 248.0 200.2 0.7 9.0 4.0 J264.9 21.7 9.1 4.0 1280.0 30-11-51 31-12-51 excl. rente 0.2 0.6 0.4 0.2 193-3 1017.0 51-8 1.4 0.1 0.1 n-3 52.0 1264.9 1280.0

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 24