Het marktverloop in Januari Vermeldde de weekstaat van de Nederlandsche Bank per 3 September jl. nog 318 millioen rechtstreeks van het Rijk in disconto genomen schatkistpapier, benevens 238 millioen door de Nederlandsche Bank gekocht schatkistpapier, beide posten zijn intussen geheel afgelost, ter wijl daarenboven ook nog een zogenaamde be lening van 48 millioen is terugbetaald. De positie van de kapitaalmarkt heeft nog geen noemenswaardige verlichting ondergaan. Dat is ook moeilijk denkbaar zolang de gemeenten met een ongeconsolideerde schuld zitten ten belope van ruim 1100 millioen en bovendien nog een nijpende behoefte aan langlopende woning bouwleningen blijft bestaan. Wel kan de structuur van de beleggingsmarkt fundamenteel veel gezonder worden geacht clan in April 1951 en ten tijde van de discontoverhoging. De 4,'/> %-electriciteitsleningen vonden een gretig onthaal, terwijl de hypotheekbanken inmiddels de afgifte van 4l/2 %-pandbrieven hebben stop gezet, zij het ook, dat hun behoeften beperkt waren in verband met de geringe vraag naar hypotheken uit hoofde van de particuliere woningbouw. Een ander symptoom vormt de verhoging van de afgifteprijs voor 5 %-scheeps- hypotheekbrieven tot 101 Men is derhalve gerechtigd tot de conclusie, dat op het sterk gestegen renteniveau de positie op de kapitaal markt is verbeterd. De belangstelling bij parti culiere beleggers voor vaste rentedragende fondsen is ook inderdaad groeiende, al zet zulks wegens de geringe mogelijkheden tot het vormen van nieuw spaarkapitaal nog niet veel zoden aan de dijk. Sommigen menen ten slotte in de discontover laging een poging te kunnen zien tot het schep pen van een beter klimaat voor de nieuwe woningbouwlening, welke de Staat op stapel heeft gezet, liet welslagen daarvan zal echter in hoofdzaak afhangen van de leningsvoor waarden. Als direct gevolg van de disconto verlaging zijn voornamelijk de koersen van de staatsleningen met de relatief kortste looptijd niet merkbaar beïnvloed. liet gebruikelijke koersoverzicht volgt hier onder. V, 88 y8 87 v8 V» 85 V» V* 7°,S/,« De markt voor voedergranen vertoonde in de afgelopen maand een prijsdaling van ongeveer 1.per 100 kg. Risico, dat de graanprijzen flink zullen in zinken, is er echter weinig, daar de importen van krachtvoer naar rato van overheidswege kunnen worden toegewezen. Er wordt uiteraard weinig gekocht, daar de winter tot dusverre zo meegevallen is. Het aanbod daarentegen is ruim genoeg, maar de telers zijn zeer vasthoudend vanwege de door minister Mansholt geschil derde schaarste aan krachtvoer in 1952/53. De notering aan de Groninger graanbeurs was op 22 Januari jl. voor: 21.25 De prijzen voor ruw voeders ondergingen in Januari praktisch geen verandering en bleven voor stro variëren van 60.tot 80.en voor hooi van 100.tot 125.met uit zonderingen naar boven en beneden. Tegen het einde van de maand begon de belang- Datum 26 Juli 28 Allg. 24 Sept. 22 Oct. 28 Nov. 28 Dec. 28 Jan. 3'/> Nederland 1951 95 89 92I5/i« 94 93 93 V, 93 V4 3% Nederland 1950 87 9/16 81 1 87 y* 8416/,,, 84 7 A 84 :iA 86 3—3/> Nederland 1947 87 Va 80 Vu 85 8A 85 V,. 85" :1._. 85"/,2 84 "Aa 3 Nederland 1962/64 niet belast.fac. 88 V. 83 87 7A 87 87 'A 88 Vu 3 Grootboek 1946 81 3 4 88 86 V4 86"30 87 86 T/u 3 Investeringscert. 8931/32 85 90 3/# 872V32 87 T/„ 1/ s 88 VK 89 3 Nederland 1937 87 V. 80 85 8527 a2 85'Vu 84'V u 3 $-lening 1947 97 3A 97 too yia 101 V10 04 'A 96 VH 95 2/2 N.W.S. 72 66 Va 71 'A 70 VlU 70 Vu 70 V, 3 Indië 1937 A 89 V4 83 88 y2 87 V, 87 Vu 86'Vu 89 v4 Medio Dec. '51 Tarwe 25-— 25.25 Rogge 26.25—,, 35-25 - 36-25 Wintergerst 26.75—,, 36.75 - 37-50 Zomergerst 26.75—,, 37-75 38.75 Haver 26.25—,, 29.25 32-25 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 23