FINANCIEEL OVERZICHT gedaan van liet reclit um ontbinding wegen wanprestatie te vorderen, kan de verkoper, indien de koper nalatig is in het nakomen van de voorwaarden, waaronder die gedeeltelijke koopprijs is schuldig gebleven, ontbinding vragen van de koopovereenkomst. Slaagt hij in een dergelijke actie, dan heeft zulks tot gevolg, dat partijen (verkoper en koper) wor den gesteld in de toestand van vóór de ver koop; het pand wordt geacht nimmer eigen dom van de koper te zijn geweest en de verkoper moet het gedeelte van de koopprijs, dat betaald is, teruggeven, onverminderd nog de eventuele schade, welke de koper aan de verkoper zal moeten betalen. Een en ander heeft tot gevolg, dat de hypotheek, welke de koper op het pand heeft gevestigd, te Uwen behoeve, niet bestaat, omdat iemand uitslui tend hypotheek kan geven op een goed, waar van hij eigenaar is! De clausule, welke thans blijkbaar in de hypotheekakte is opgenomen, waarbij de bank verklaart er van op de hoogte te zijn geweest, dat de koopprijs gedeeltelijk schuldig is gebleven en dat geen afstand is gedaan van het recht tot ontbinding, ver andert aan het bovenstaande niets. De notaris heeft deze clausule slechts daarom opgeno men, om daarmede te laten uitkomen, dat hij Uw bank op het bestaande risico heeft ge wezen en dat hem dus later niet verweten kan worden, dat hij daarin nalatig zou zijn ge weest! Nu de hypotheekakte is verleden rijst de vraag, hoe nu verder moet worden ge handeld. Het is duidelijk dat, indien de heer X. de voorwaarden waaronder de koopprijs gedeeltelijk is schuldig gebleven (vermoe delijk betaling van een zekere aflossing en/of rente), nakomt, Uw bank geen vrees behoeft te koesteren, dat er iets mis gaat. Haar hypotheek is dan volkomen veilig. Hieruit vloeit voort, dat Uw bank dus na moet gaan, onder welke voorwaarden die koopprijs ge deeltelijk is schuldig gebleven en dat de bank er voorts nauwlettend op toeziet, dat X. die voorwaarden nakomt. Voor het geval zich in den vervolge nog eens een soortgelijke kwestie mocht voordoen, geven wij U dringend in overweging, U eerst met ons in verbinding te stellen, alvorens over te gaan tot medewerking aan het passeren der hypotheekakte. De opmerkelijkste en wellicht belangrijkste ge beurtenis van de afgelopen maand is ongetwij feld geweest het besluit van de Ncderlandsche Bank om, ingaande 22 Januari, het disconto tarief met een half procent te verlagen. En wel 0111 verschillende redenen. Wanneer wij ons in herinnering brengen, dat op 17 April 1951 het officiële disconto van 3 tot 4 werd ver hoogd; op een tijdstip, dat de onhoudbaarheid van de goedkoop-geld-politiek scherp aan de- dag was getreden door de feitelijke mislukking van de 3(4 -staatslening 1951groot 200 millioen, gepaard gaande met een sterke neiging- tot het niet vernieuwen van aflopend schatkist papier door de bankinstellingen, dan zullen wij thans geneigd zijn de plaats gevonden disconto verlaging als een aanwijzing te zien, dat zowel op de geldmarkt als op de kapitaalmarkt in middels een belangrijke ontspanning moet zijn ingetreden en dat op deze grond weer een stap terug kon worden gedaan naar het goedkope geld. Helaas laat de werkelijkheid zich anders aan zien, althans wat de toestand op de kapitaal markt betreft, zoals de koersvorming en de gang van zaken op de beleggingsmarkt doen zien. Anders is het gesteld met de geldmarkt, waaronder dus vallen de transacties in z.g. daggeld-leningen en de particuliere transacties in discontopapier. Hier is inderdaad, vergeleken met een jaar geleden, een belangrijke verruiming- ingetreden. Deze ontwikkeling staat echter ge heel los van de vorming van spaarkapitaal en is louter het technische gevolg van de op zich zelf zeer heugelijke verbetering, die de Neder landse deviezenpositie sedert de tweede helft van 1951 te zien geeft. Nadat de deviezen- en goudvoorraad van de Ncderlandsche Bank einde Juli een dieptestand had bereikt van 895 millioen, is deze vrijwel onafgebroken toegenomen, zodat inmiddels weer de dubbele cijfers zijn bereikt en de voor afgaande verliezen ruimschoots ongedaan zijn gemaakt. Dit resultaat is aan verschillende factoren te danken. In de eerste plaats moet in dit verband worden gedacht aan de invloed, die van de door de Nederlandsche Bank gevoerde crecliet- en discontopolitiek en het duurder ge worden geld is uitgegaan. Daarnaast hebben zowel de omslag in de internationale prijsbe weging die tot een sterke vermindering van de invoer ener- en een aanzienlijke intering van de te grote voorraden (waarin dus veel kapitaal vast zat) anderzijds heeft geleid als de in- 21

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 21