beter is clan het nieuw komende lid enz. Het enige wat gedaan kan worden is de toezeg ging te geven dat, ingeval van verwisseling van bestuursleden, het aftredend bestuurslid zal worden ontslagen, mits het nieuwe be stuurslid door de bank in zijn plaats als borg wordt aangenomen. I Iet is clan niet nodig, dat ieder jaar een nieuwe credietakte wordt opgemaaktvol staan kan worden met jaarlijks een aanvul lende akte van borgtocht op te maken. Beslag op hypothecair verbonden onroerend goed I raag: Is bet mogelijk, dat de fiscus of een ander schuldeiser een ten behoeve van de bank verbonden onroerend goed zonder baar mede weten in beslag neemt en verkoopt Antzt'.: De fiscus en elke andere schuld eiser die een onroerend goed van zijn schuldenaar ten verkoop in beslag beeft doen nemen, moet biervan aan elke hypothecaire schuldeiser, die het beding van art. 122^ B.W. heeft gemaakt, binnen 4 dagen na de overschrijving van het beslag ten hypotheek- kantore per deurwaardersexploit kennis geven. Dit exploit wordt uitgebracht aan de ter zake gekozen woonplaats, gewoonlijk het notaris kantoor, alwaar de betreffende hypotheek akte is verleden. Deze notaris dient de hypotheekhouder dan onverwijld van het gebeurde in kennis te stellen, want deze heeft sinds bedoeld deur waardersexploit 14 dagen gelegenheid om te verklaren, dat hij van zijn rechten ex art. 1223 B.W. (de door de schuldenaar verleende machtiging tot openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik) wil gebruik maken. Laat de hypotheekhouder deze termijn onge bruikt verstrijken, dan kan de beslaglegger de verkoop zelf vervolgen en dat is dikwijls niet in het belang van de hypotheekhouder en nimmer in het belang van de hypotheekgever, alleen reeds omdat er dan veel meer kosten mee gemoeid zijn. Zodra bekend is, dat beslag op een ten be hoeve van de bank verbonden onroerend goed gelegd is, stelle men de juridische afdeling van de Centrale Bank daarvan onverwijld in kennis. Zij zorgt dan voor het nodige. Schadeloosstelling bij onteigening Vraag: Een te onzen behoeve verbonden on roerend goed is onteigend op grond van het bepaalde in art. 23 lid 2 sub a van de wet op de materiële oorlogsschade. Als schadeloosstelling biedt men ons opbouw- obligaties. Moeten wij hiermede genoegen nemen hitwDe schadeloosstelling, verschuldigd wegens de onteigende onroerende goederen, vindt plaats door de toewijzing van ophouw- obligaties of door de toewijzing van onroe rende zaken toewijzing van onroerende zaken kan uitsluitend plaats vinden, indien de ont eigende daarmee instemt. Xu de schadeloosstelling beschikbaar wordt gesteld in opbouwobligaties, is van toepassing het 2e lid van art. 49 der wet, bepalende dat uit de schadeloosstelling de schuld wordt af gelost. Voorts is bepaald en wel in art. 3 lid 3, dat betaling in opbouwobligaties gelijk staat met betaling in geld. Gezien het boven staande zult l met de betaling der hypothe caire schuld in opbouwobligaties genoegen moeten nemen. Koopakten onroerend goed, waarbij geen afstand is gedaan van het bepaalde in de artt. 1302 en 1303 B.W. Vraag: Bij het verlenen van een eerste hypo theek bleek uit de eigendomstitel, dat de hypotheekgever nog een gedeelte van de koop som aan de verkoper was schuldig gebleven (zonder dat daarvoor hypotheek was geno men) en dat daarbij geen afstand was gedaan van het bepaalde in de artt. 1302 en 1303 B.W (afstand van het recht om ontbinding- te vragen der koopovereenkomst wegens wanprestatie). De notaris weigerde om de notarisverklaring ongewijzigd te tekenen (zie bepaling 111 lid 3), tenzij in de hypotheek akte werd opgenomen de verklaring, dat wij met de situatie op de hoogte waren. Daarop is de hypotheekakte aldus verleden. Kunt U ons echter omtrent een en ander nog wat nader inlichten? lntzv.: De notaris, die opdracht krijgt om een hypotheekakte te verlijden, behoort de titels van aankomst gedurende de laatste 30 jaren na te gaan, ongeacht of die koopakten voor hem zijn verleden of voor een andere notaris. Komt hij daarbij een koopakte tegen, waarhij b.v. zoals in casu, geen afstand is gedaan van de artt. 1302 en 1303 (afstand van het recht om ontbinding te vragen der koopovereen komst wegens wanprestatie), dan zal de notaris de bank, die hypotheek zal krijgen, daarop wijzen en kan de bank zich beraden of zij onder die omstandigheden nog bereid is deze hypotheek te nemen. Dit is in deze zaak blijkbaar ook geschied en de notaris heeft dus volkomen gehandeld, zoals het be hoorde. De consequenties zijn de volgende: Nu blijkens de akte een gedeelte van de koop som onbetaald is gebleven en geen afstand is 20

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 20