VRAAG EN ANTWOORD Redacteur: Het is goed, dat U dit opmerkt, papierbesparing is ook een vorm van sparen en wij zullen de aandacht nog eens vestigen op dit punt. Kassier E: Er werd zo even opgemerkt, dat de dubbeltjes en kwartjes van de kin deren niet zo belangrijk zijn, maar zijn hier ook nadere gegevens over? Ik ben nu eenmaal een kassier van de oude stempel en zie het liefst de resultaten in guldens uitgedrukt. Kassier D: Ik zal U even voorlezen hoe de situatie bij ons is, maar ik zeg erbij, dat dit vergeleken bij elders, zeer gunstig is. Er doen 3 scholen mee met 291 leerlingen en van die 291 leerlingen zijn er 234 schoolspaarders. Het saldo van die schoolspaarders was op 30 Juni jl. 13.418,95 en op 31 December f 15.791,25, exclusief rente. Een toeneming dus van 2.372,30. Er werd een paar honderd gulden opgenomen en zo zien we een gemiddelde aanwas van 10.per spaarder in een half jaar tijds. Dit gaat al geruime tijd zo en we willen de dub beltjes en kwartjes dan ook niet verwaarlozen, maar leggen toch de nadruk op het leren sparen, het zelf doen en de vorming van de spaarder voor de toekomst. Kassier F: Ik heb tot nog toe niet veel te berde gebracht, maar ik moet het enthou siasme van de heer D. een beetje temperen. We hebben nl. ook een schoolspaarbank. Het loopt behoorlijk, maar het zou beter kunnen zijn, indien de scholen iets meer wilden meewerken. Ondanks herhaalde pogingen kregen wij het zegelsparen er niet in en ten slotte mochten er dan spaarkisten worden geplaatst. Hier heeft de school niet veel zorgen mee, maar het sparen is niet zichtbaar voor de kinderen en het werkt niet zo stimulerend als het zegelsparen. Wij kunnen dan ook niet zulke mooie cijfers tonen, maar zijn er toch tevreden mee, dat we ongeveer 120 trouwe jeugdspaarders hebben kunnen vormen, die op gang gehouden worden door het uitgeven van het boekje .Vleugels voor Jan en Ineke". Ook in onze gemeente heeft de spaarbank van de boerenleenbank een krachtige positie, maar het bestuur ziet toch wel duidelijk in, dat er tegenwoordig iets extra's gedaan moet worden om die positie te handhaven of te versterken. Wij missen b.v. een groot deel van de op groeiende, werkende jeugd, waaronder vroeger ook veel trouwe spaarders waren. Redacteur: Hiermede heeft U een probleem aangesneden, dat we niet in een praatje zullen kunnen oplossen. Het is echter een feit, dat de spaarbank in deze tijden niet voldoende vat heeft op de jongelui, die vaak een goed loon verdienen, maar niet denken aan enige kapitaalvorming, waar ze toch niet buiten kunnen, al was het slechts voor huwelijk of emigratie. Juist voor die groepen, die een regel matig inkomen hebben, was wellicht een spaar- contract, dus een aantrekkelijke verbintenis om te sparen, de meest aangewezen weg. Op dit moment vervaagde het beeld van onze denkbeeldige praatavond. Het gesprek breekt af. maar misschien is er later nog eens gelegenheid om de draad weer op te vatten. Borgstelling door bestuursleden ener vereniging Vraag: Een rundveefokvereniging wenst een rekening-courantcrediet aan te gaan, waar voor het bestuur borg wil zijn. Hoe dient dit sreregeld te worden? Jaarlijks treedt een der bestuursleden af en dan vindt men het beter om geen borg meer te zijn en het nieuwe lid weer voor diens voorganger in de plaats te doen stellen. Is dit praktisch te regelen of dient dan elk jaar weer een nieuwe akte te worden opge maakt voor de borgstelling? Het bestuur der fokvereniging stelt het op prijs hieromtrent de uitslag te vernemen. Antw.: Het bestuur ener al dan niet rechts persoonlijkheid bezittende vereniging kan zich niet als zodanig, niet als college, als borg verbinden. Slechts de leden van het bestuur kunnen zich als borg verbinden en handelen dan niet in hun functie van bestuurslid, doch voor zich privé. Treedt een bestuurslid als zodanig af, dan heeft dit op zijn verbintenis als borg geen invloed en blijft hij derhalve als zodanig verbonden. Van de zijde van de bank is het uitgesloten om reeds bij voorbaat in de borg stelling de clausule op te nemen, dat bij het eindigen van het bestuurslidmaatschap, de borgtocht wordt beëindigd. Evenmin kan het juist geacht worden, dat de bank zich bij voorbaat verbindt om de bestaande borg te ontslaan, mits het nieuwe bestuurslid zich als zodanig verbindt. Het is immers zeer wel mogelijk, dat het aftredend lid als borg veel O O 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 19