instellingen in het land. Mocht dit zo zijn, dan hestaan er toch wel uitzonderingen in Wervers- hoof zijn de spaarbank van de coöperatieve boerenleenbank en de Rijkspostspaarbank broe derlijk onder één dak verenigd, liet nieuwe gebouw van de boerenleenbank heeft namelijk ook gastvrijheid verleend aan het postkantoor en tot dusverre is er nog niets gebleken van de bekende in woningskwalen. De koe als brandkast overgenomen uit de „Raiffeisen-Echo"- Belg.) Een landbouwer uit de omgeving van Turijn (Italië), genaamd Mario Tottola, draagt zijn beste koe „Alba" een wilde haat toe, sedert zij zich plichtig maakte aan een schelmstuk, dat alle verbeelding te boven gaat. Men bedenke maar even, dat het brave beest een splinternieuw biljet van 25.000 lires heeft verslonden, dat door de boer zorgvuldig in het hooi verborgen werd. In de kous, in het hooi, in de grond het gevaar dreigt overal. De Raiffeisen-gezinskalender Velen hebben hun mening weergegeven en ver schillende bladen hebben de kalender besproken, llier volgen een paar uitlatingen: Vakblad bloembollenteelt: De post bracht ons een bijzonder fraai uitgevoerde kalender van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht. Een van de weinige kalenders, die we graag in onze huiskamer een plaatsje geven. Een zeer fijnzinnige verrassing. Wie" hem krijgt, mag er blij mee zijn. Notaris C. B. Berk, voorzitter van het bestuur van de bank in AugustinusgaIk geef C de verzekering, dat deze kalender naar mijn oor deel buitengewoon goed geslaagd is. Zij vormt een sieraad voor de huiskamer. Op een in de maand December jl. gehouden ledenvergadering hebben wij aan alle leden een exemplaar van die kalender aangeboden en iedereen was daar mede ten zeerste ingenomen. De heer M. G. Raadschelders, kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank in Amstelveen Ik betwijfel het of wij het volgende jaar weer zo'n kalender zullen uitgeven. Hij was te goed. Het gevolg is, dat het aantal aanvragen het beschikbare aantal kalenders verre heeft over troffen. De Braktijk-redacteur: Als een kalender goed is, dan krijgt die vanzelf ook een goede plaats, waarmede het doel is bereikt, nl. om de naam van de bank een jaar lang goed in het oog te laten lopen. Overigens hebben ook wij geen enkel exemplaar meer voorradig. Een kenmerkende eigenschap van het coöpe ratief landbouwcrediet is altijd een laag on- kostencijfer geweest. Het is echter de vraag of wij een vergelijking kunnen doorstaan met de Zwitserse boerenleenbanken. Het gemiddelde onkostencij fer bedroeg daar 0.34 van het balanstotaal. Raiffeisen in Luxemburg De Raiffeisen-organisatie van het Groothertog dom Luxemburg vierde op Zondag 25 Novem ber 1951 haar 25-jarig bestaan. De eerst. Raiffeisenbank werd nl. in 1926 in de stad Luxemburg gesticht. Bij de herdenking waren vertegenwoordigers van de Raiffeisen-organi satie uit omliggende landen aanwezig. Wij ontvingen: Van de Coöperatieve Boerenleenbank „Berk hout II" een zakelijke circulaire aan de leden met 6 onderwerpen, die van belang konden zijn. Van de „Sparkasse der Stadt Köln" een uit gebreide folder, waaruit blijkt, dat deze instel ling 6 spaarmethoden kent, die geleid hebben tot een totaal van ruim 58 millioen R.M. aait spaargelden. Overigens heeft deze instelling niets te maken met de Raiffeisen-banken, doch tle balans is interessant, omdat alle facetten van het normale bankbedrijf er op voorkomen. Onze Zuiderburen Op 23 September van dit jaar zal het 60 jaar geleden zijn, dat de eerste Rai ff eisen-kas in België werd opgericht, nl. te Rillaar, ten huize- van de heer Louis Smeyers, oprichter en voor zitter van de eerste Raif feisen-kas. In het orgaan van de Belgische Boerenbond „De- Boer" werd in een cirkeldiagram een overzicht gegeven van de credietverlening, zoals deze in voorgaande jaren is geweest. De 21.435 leningen werden als volgt ingedeeld: 23 c/ voor aankoop gronden, 20 voor bouwcredieten, 17 voor aankoop hoevegebouwen, 15 voor bedrijfs kapitaal, 15 °/o voor allerlei en 10 voor af lossing van schulden, „instellen van kinderen" en „uit onverdeeld treden". Coöperatieve lm migranten-bank In de „Maandelijkse Mededelingen" van de C entrale Bank te Eindhoven wordt het volgende bericht vermeld Fe London (Out.) in Canada werd enige maanden geleden een coöperatieve bank opge richt voor de Nederlanders en Vlamingen, die thans in en rond deze stad woonachtig zijn. De- bank stelt zich ten doel credieten te verlenen aan haar leden uit de door deze gedeponeerde spaargelden. Men wordt lid door een heginstorting van ten minste 5 aan spaargelden. Aan administratie kosten is verder bij de toetreding als lid 0,2 5 Onkosten 16

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 16