UIT DF. PRAKTIJK diensttreding moest terugtrekken wegens een zenuwziekte. Ten gevolge daarvan was Raiffei- sen gedwongen zijn zaken weer zelf te gaan be hartigen. hetgeen hij deed zonder met zijn ge zondheidstoestand rekening te houden. Opnieuw moest Hij zijn werk verdedigen tegen aanvallen huiten de eigen kring. Het is verbazingwekkend hoe de grijsaard de strijdbijl weer opnam. Tn zijn coöperatieblad schreef hij„Ren dertig jarige strijd ligt achter mij" (de eerste boeren leenbanken hadden reeds verzet uitgelokt). ,,A1s oudgediende ben ik gehard tegen alle stormen en ontberingen van de strijd. Ik heb de in de „Rijnlandse boeren" vervatte oorlogsverklaring opnieuw beleefd. Ik zal voor de boerenleenban ken weer in het strijdperk treden, voor ze vech ten volgens de leuze: Overwinnen of sterven!" In November kreeg hij een longontsteking en verkeerde in groot levensgevaar. Nauwelijks ge nezen gaf hij zich weer geheel aan zijn werk. Naast zijn bezigheden voor de organisatie kwam hij gereed met de vijfde druk van zijn boek „De coöperatieve boerenleenbanken" en met de zesde druk van zijn „Inleiding voor het oprich ten van coöperatieve boerenleenbanken." Toen geheimraad Thiel hem in October 1887 het ont werp zond van de nieuwe coöperatiewet, zat hij wekenlang daarover gebogen „ondanks zijn longaandoening" en stelde een nauwkeurig rap port op. Hij heeft het nog mogen beleven, dat dit ontwerp tot wet werd verheven. Van zijn laatste ziekte zou hij zich niet meer ge heel herstellen. Maar hij hield vol. en naar ons nog heden de correspondentie van de eerste maanden van 1888 bewijst, letterlijk „tot de laatste ademtocht". Nog een dag voor zijn dood had hij een zakelijke bespreking met zijn mede werkers. Op 11 Maart 1888, kort voor het bereiken van zijn 70ste verjaardag (30 Maart), is hij in zijn huis in Heddesdorf bij Neuwied overleden. Dit huis werd het middelpunt van de Raiffeisen- organisatie en nog steeds na vele verande ringen is het de zetel van de Coöperatie drukkerij Raiffeisen. Als eerste kwam de vorst van Wied aan Raif- feisen's sterfbed: diep onder de indruk van het verlies van een zo langdurige en trouwe vriend schap. Hij zei de tot Raiffeisen's medewerkers, die erbij stonden: „Ik beb een vriend verloren, van wie ik veel heb geleerd. Zet I het werk voort in de geest van de overledene en op zijn manier, dan zal alles goed gaan." Op de begraafplaats van Heddesdorf werd het stoffelijk overschot van Raiffeisen bijgezet. Jubeljaar Tn het jaar 1952 zijn er niet minder dan 32 coöperatieve boerenleenbanken, die hun 40- jarig bestaan zullen kunnen herdenken. Ook de Coöperatieve Zuivelbank in Leeuwarden werd 40 jaar geleden opgericht. Bovendien zijn er nog 18 banken, die in dit jaar 50 jaar oud zullen zijn. Deze 18 „gouden" banken zijn: Kloosterveen, Kedingen (Goor), Haaksbergen, Dinxperlo, Zeddam, Zelhem, Leusden, Vven- horn, Grootschermer, Laren N.-II., Schermer- horn, Wormer, Zaandam en Roelofarendsveen. Uit Elsevier's Weekblad: De financierings vraagstukken van de belangrijke agrarische sector treden slechts zelden buiten de kring der direct betrokkenen en ontvangen daardoor min der belangstelling dan waarop zij, gezien haar belang voor de welvaart van het land, aanspraak mogen maken. Sparen en bouwen Een van de meest geciteerde ministers is mis schien wel minister Mr J. in 't Veld, omdat zijn uitspraken altijd het nationale probleem raken de woningbouw. Op 20 December jl. sprak de minister: De grootste handicap bij het bouwen is thans de kapitaalvoorziening. De oplossing van deze moeilijkheid schuilt in de vergroting van het kapitaalsaanbod door meer sparen en een zo zuinig mogelijk omspringen met het beschikbare kapitaal. Om het sparen aan te moedigen is het, volgens de minister, van groot belang, dat het een doel krijgt. Daarom zou het o.i. goed zijn het sparen voor een eigen woning te bevorderen, longelui, die een zeker aantal jaren een redelijk bedrag hebben bij eengespaard, moeten volgens hem voorrang krijgen bij toewijzing van een woning. Er wordt wel eens beweerd, dat er een zekere naijver bestaat tussen de verschillende spaar- Keurig gezegd Onder écn dak 1 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 15