I'redietbeliopfte dor Engelse kleine luieren Borgstelling' )pdat de boerenleenbanken over de door de voorschotaanvragers te stellen zekerheden de nodige inlichtingen kunnen verstrekken, merken wij nog het volgende op De zekerheid, welke voor ,,de top" wordt ge steld, kan zoals wij reeds schreven een andere zijn dan de zekerheid, die gesteld wordt voor het j/j gedeelte van het voorschot, dat evenmin door het borgstellingsfonds wordt ge dekt (zie hiervoor onder ad B). In dit verband is het van belang er op te wijzen dat, als ,,de top door borgstelling is gedekt, de binnenge komen rente- en aflossingsbedragen in de eerste plaats strekken in mindering van ,,,de top." De borgen voor ,,de top" zijn dus het eerste van iiun borgstelling bevrijd. ij merken nog op, dat bedragen, welke binnen de daarvoor gestelde termijn niet zijn opgenomen, als aflossing wor den beschouwd. Aflossingsstaat Bouw van stalruimte Bouw van varkenshokken (hout) Bouw van varkenshokken (steen) Bouw van kippenhokken (hout) Bouw van kippenhokken (steen) Bouw van bewaarruimte voor oocst producten van het landbouwbedrijf Bouw van bruggen Bouw van gierkelders Verbetering van stalruimte 3 erbetering van varkenshokken 3 erbetering van kippenhokken 3 8 jaar 10 jaar 8 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar a 5 jaar a 5 jaar a 5 jaar Verbetering van bewaarruimte voor oogstproducten van het landbouw bedrijf 3 a 5 jaar Verbetering van bruggen 3 a 5 jaar Verbetering van gierkelders 335 jaar Verbetering toevoer gierkelders 3 jaar Bouw groenvoedersilo's 5 Jaar Bouw aardappelsilo's 5 jaar Aanschaf opzetstukken 3 jaar Aanbrengen drinkwatervoorziening in stal 3 a 5 jaar Aanbrengen drinkwatervoorziening weide 3 a 5 jaar vanschaf van installaties voor verbe tering van watervoorziening cul tuurgrond 6 jaar Aanleg drainage3 a 5 jaar Egaliseren en aanbrengen van cultuur technische verbeteringen 10 jaar Aankoop van voorraadsbemesting en compost 3 jaar Aansluiting waterleiding en/of elec- triciteit 8 jaar Investeringsplan Aankoop vee 5 a 6 jaar Aankoop zaaizaad, mest enz2 a 3 jaar Wij menen met het bovenstaande een zo volle dig mogelijke uiteenzetting te hebben gegeven van de werking van de voorschotverlening in het kader van de garantieregeling met het Borg stellingsfonds voor de landbouw. In voorko mende gevallen kunnen de kassiers, alvorens vragen te stellen aan de Centrale Bank, deze uiteenzetting dus raadplegen. In Londen is gevestigd de stichting Horace l'lunkett Foundation, welke stichting zich bezig houdt met de studie van het landbouwcoöpe ratiewezen. Het jaarboek 1951 van deze stich ting bevat gegevens betreffende de ontwikkeling van de landbouwcoöperatie in tal van landen ter wereld. Het maandblad Co-operatie" van de Nationale C oöperatieve Raad vermeldt naar aanleiding van de verschijning van bovenbedoeld jaarboek het volgende Doordat de bijdragen worden geleverd door deskundigen uit de betrokken landen, heeft men een grote mate van zekerheid ten aanzien van de juistheid van hetgeen wordt vermeld, waar tegenover misschien als nadeel staat, dat het gevaar bestaat dat door sommige schrijvers meer bijzonderheden worden verondersteld be kend te zijn dan in feite het geval zal zijn, spe ciaal waar het vormen van coöperatie betreft, welke in de Westeuropese landen niet bekend zijn. o 10 jaar O 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 12