Dit punt heeft dan ook onlangs nog een onder werp van bespreking uitgemaakt met het be stuur van het borgstellingsfonds. Hierbij bleek in de eerste plaats, dat de waarschijnlijke om vang van de credietverlening onder garantie van dit fonds zelfs bij benadering niet kon wor den gepeild. Tevens bleek nogmaals, dat uit het fonds geen middelen ter beschikking konden worden gesteld ter financiering, liet fonds geeft slechts garanties. Onder deze omstandigheden heeft het bestuur der Centrale Bank gemeend de ontwikkeling ge durende een jaar te moeten aanzien en is de Centrale Bank bereid om aanvragen van voor schotten onder garantie z'an liet fonds, ook van banken, die de dispensatiegrens hebben over schreden, tot maximaal 10.000,in behan deling te nemen, mits de looptijd korter is dan io jaren en aan de gestelde aflossingen streng de hand zal worden gehouden. Het accent ligt hier wel zeer sterk op de laatste toevoeging: Men zij attent op tijdige voldoe ning der aflossingen, opdat de gelden weer be schikbaar komen. De boerenleenbank berekent de door haar vast gestelde rente, welke echter voor de voorschot ten ter financiering van objecten in de akker- en weidebouw niet meer mag bedragen dan i boven het promessedisconto van de Nederland- sclie Bank. Een afsluitprovisie van b.v. kan in rekening worden gebracht. I)e voorschotten vallen wat de credietbeperkings- maatregelen van de Nederlandsche Bank be treft, onder de „debetsaldi" Pogingen om dit laatste ongedaan te maken leden schipbreuk. De aflossing van leningen aan groenvoeder- drogerijen is boven onder ad A reeds behandeld. Zij moeten in uiterlijk 10 jaren zijn afgelost in gelijke jaarlijkse termijnen. Wat de tuinbouwobjecten betreft, zullen de af lossingen op voorschotten ter financiering daar van geval voor geval bezien moet worden. De looptijd van de voorschotten in de sector akker- en weidebouw zal ook ten nauwste sa menhangen met de aard van het project, dat er mede wordt gefinancierd. Een staat, waaruit men kan zien binnen welk aantal jaren een voorschot ter financiering van één dier projec ten in principe moet zijn afgelost, vindt men aan het slot van dit artikel. In de praktijk zal het wel zo verlopen, dat de landbouwconsulent bij zijn fiattering tevens de looptijd aangeeft, aan welke aanwijzing de boerenleenbank zich zal moeten houden. Verstrekking van het voorschot De voorschotten ter financiering in de akker- en weidebouw worden vrijwel nimmer volledig uit betaald bij het tekenen der „schuldbekentenis", die speciaal voor deze gevallen is ontworpen en door de Centrale Bank van geval tot geval zal worden gereedgemaakt. Deze „schuldbekente nis" dient dan ook uitsluitend als zodanig voor het bedrag, dat tegelijk met de ondertekening door schuldenaar (met goedschriftèn twee bestuursleden der boerenleenbank wordt ver strekt. Voor het niet verstrekte gedeelte van het voorschot dient zij als „overeenkomst tot geldlening". Voor de gedeelten van het voor schot die nog opgenomen worden, worden af zonderlijke kwitanties, waarvan het model onder no. 312 bij de materiaal-afdeling der Centrale Bank verkrijgbaar is, afgegeven, te zegelen met 0,15 als het bedragen boven 20,betreft. Deze kwitanties moeten aan de akte worden ge hecht. Citer aard mag de voorschotnemer die bedragen uitsluitend aanwenden voor betaling van de kos ten, verbonden aan de uitvoering van het pro ject. De boerenleenbank moet daarop toezien. In de praktijk zal dit toezicht zich kunnen be perken tot het laten overleggen van de nota's van de leveranciers. De bank zal goed doen het verschuldigde bedrag niet aan de voorschot- nemer ter hand te stellen, doch dit rechtstreeks aan de leverancier te vergoeden. Slechts in enkele bijzondere gevallen zal vooraf gaande fiattering van de nota's door de land bouwconsulent nodig zijn. (Met name als het een voorschot is ter financiering van punt 17, hierboven genoemdUitvoering intensiverings plan voor het landbouwbedrijf). Ten slotte merken wij nog op, dat de bank geen betalingen meer mag doen, als de termijn,, waar binnen het voorschot volledig had moeten zijn opgenomen, is verstreken. Deze termijn blijkt uit de akte en men vermelde ze aan het hoofd van de betreffende rekening. Opgaven Zodra een voorschot geheel is opgenomen of de termijn waarbinnen het had moeten zijn op genomen verstreken is doet de boerenleen bank hiervan opgave aan de Centrale Bank, on der opgave (in het laatste geval) van het wer kelijk opgenomen bedrag. Kcnte en aflossing 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 11