te Leeuwarden (V.C.G.) of tot de eerder ge noemde adviescommissie te Wageningen. Een lening kan zij rechtstreeks bij de boeren leenbank aanvragen, waarna de boerenleenbank zich in verbinding stelt met de Centrale Bank. Aanvragen voor borgstelling door het fonds voor de financiering van tuinbouwprojecten moeten rechtstreeks worden gericht aan de Directeur van de Tuinbouw, Bezuidenhoutse- weg 30, Den Haag, waar een commissie van advies de ingediende aanvragen beoordeelt. Uiteraard zal het aanbeveling verdienen, indien de aanvrager vooraf met de betrokken tuin- bouwconsulent overleg pleegt. Staat het vast, dat een garantie gegeven zal worden, dan kan een aanvrage voor het benodigde voorschot bij de boerenleenbank worden ingediend,, welke aan vrage de boerenleenbank beziet en op de nor male wijze doorzendt aan de Centrale Bank. Een voorschot van de boerenleenbank en een garantie daarvoor van het fonds voor de finan ciering van projecten in de akker- en weide- bouw (voor de onder B genoemde projecten dus) worden beide aangevraagd bij de boeren leenbank, waarvan de aanvrager lid is of lid wordt. Alvorens tot deze aanvrage over te gaan, dient de betrokkene zich in verbinding te stellen met de landbouwconsulent, onder welke zijn bedrijf ressorteert, ten einde althans enige zekerheid te hebben, dat het fonds de garantie-aanvraag niet zonder meer zal afwijzen. Meent de land bouwconsulent dat er een kans is, dan kan de betrokkene bij de boerenleenbank tegen beta ling van 2.50 (dekking van de vrij omvang rijke administratiekosten) een tweedelig formu lier bekomen, dat ingevolge de wens van het borgstellingsfonds in vijfvoud moet worden ingevuld. Dit moet bij voorkeur met de schrijfmachine geschieden. De kassier zij de betrokkene daarbij zonodig behulpzaam. Blijkens de aan de boerenleenbanken reeds toe gezonden instructie, gaat dit formulier als volgt ,,door de molen" 1Als het formulier is ingevuld en door de aanvrager ondertekend, beoordeelt de bank of de aanvrager naar haar mening crediet- waardig is en tevens of de aangeboden zekerheden (zie boven onder ad B) vol doende zijn. Nadat de bank de aanvrage heeft beoordeeld en op het formulier haar voorlopig oordeel heeft gesteld, zendt zij 4 exemplaren aan de betrokken landbouw consulent en het vijfde ter kennisneming aan de Centrale Bank. X.B. De bank zende het formulier derhalve ook door indien zij in principe niet bereid is om het gevraagde voorschot te verstrek ken, hetzij omdat zij aanvrager niet crediet- waardig oordeelt, hetzij omdat de aange boden zekerheid haars inziens onvoldoende is„ hetzij omdat zij meent het voorschot in verband met het overschrijden der dispen- satiegrenzen niet te kunnen verstrekken (op dit laatste punt komen wij hieronder nog nader terug). 2. De consulent zendt vervolgens 3 exempla ren, voorzien van zijn beslissing terug aan de bank. Is deze beslissing gunstig, dan betekent zulks, dat het fonds, als het voor schot verstrekt wordt, daarvoor een garan tie verleent tot 50 van het te financie ren bedrag. 3. De bank zendt deze van de consulent ont vangen 3 exemplaren aan de Centrale Bank, voorzien van haar definitieve be slissing of zij al dan niet bereid is het ge vraagde voorschot te verlenen. Is de bank in afwijking van het gunstig advies van de consulent niet bereid het gevraagde voorschot te verlenen, dan wordt die afwij zing nader door haar op het formulier ge motiveerd. Is de bank bereid het voorschot te verstrek ken, dan zendt zij tegelijk met de 3 exem plaren aan de Centrale Bank een volledig ingevuld normaal dispensatie-aanvraag formulier. 4- De Centrale Bank zendt vervolgens 2 exem plaren vergezeld van haar goedkeuring of afwijzing naar de bank terug. Van die goedkeuring of afwijzing stelt zij tevens een aantekening op die 2 exemplaren. 5- 'en slotte zendt de bank 1 exemplaar van de 2 exemplaren, die zij van de Centrale Bank heeft terugontvangen, ter kennis neming aan de landbouwconsulent. Hieruit kan hem dan blijken of een door hem gun stig geadviseerde aanvrage ook door de bank is ingewilligd. Dispensatie-grenzen. Het kan voorkomen, dat dergelijke voorschot ten worden aangevraagd bij banken, die de dis- pensatiegrenzen hebben overschreden. Bij afwij zing zou de betrokkene hiervan de dupe worden. 10

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 10