UIT DE PRAKTIJK De kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank in Sleen schrijft ons: „De nieuwe spaaractie is bij ons een succes geworden. Dit is zeer ver blijdend, maar minder verblijdend is het dat, hoewel wij veel meer boekjes ,,Jan en Ineke besteld hebben dan het vorige jaar van de „red dingboot", wij zeker nog een 50 stuks tekort komen." Ook de Centrale Bank heeft geen boekjes meer en verzoekt hierdoor nog eens eventuele over schotten te willen terugzenden, daar er nog enkele banken zijn, die een tekort hebben. Blijk baar is het ditmaal harder gelopen dan men ver wacht had. Praatavonden Door het bestuur van de bank in Balkbrug is besloten om deze winter een aantal praatavon den te houden in de omgeving van de bank, waarbij het boerenleenbankwezen zal worden behandeld. Het is ons bekend,, dat dergelijke „praatavonden", die in het stille winterseizoen meer worden gehouden, van groot nut kunnen zijn. Het is dan mogelijk om in een kleine kring onderwerpen te behandelen, waarover de tongen gemakkelijker los komen dan op een grote ver gadering. Wij wensen de bank gaarne succes met dit initiatief. De Raiffeisen-gezinskalender Alle kalenders zijn tijdig verzonden en door enige nabestellingen is de voorraad thans uit geput. Wij hebben zeer waarderende opmer kingen gehoord over de uitvoering van deze kalender, waaraan inderdaad alle mogelijke zorgen zijn besteed. Toch komt het voor, dat men een fotokalender, die beelden uit het eigen bedrijf weergeeft, prefereert. Een van onze banken schrijft b.v.„De kalen der van thans spreekt niet zo tot de mensen, ofschoon misschien de kunstwaarde hoger ligt." Wij kunnen gevoegelijk vaststellen, dat het nim mer mogelijk zal zijn aan eens ieders smaak te voldoen en wellicht is het daarom het beste geen standaarduitvoering aan te houden, maar enige variatie toe te passen. Wij zijn nu al aan het zoeken naar een geschikte uitgave voor 1953 (het is heus waar) en wij houden ons voor eventuele „tips" aanbevolen. Kettingbrief en spaarkas Van een van onze banken ontvingen wij uitvoe rige informaties aangaande het optreden van een bepaalde spaarkas. Die spaarkas heeft een wervingssysteem ingesteld, dat overeenkomt met de bekende kettingbrieven, waarbij dan de mensen ook fictieve voordelen voor de ogen worden getoverd. Men noemt het „stamboomsysteem en geeft de volgende omschrij ving „Zodra U lid wordt van deze spaarkas, wordt L daardoor automatisch opgenomen in ons stam boomsysteem, hetgeen betekent, dat degene, die Uw adres heeft opgegeven, Uw „vader", hier voor overeenkomstig de voorwaarde van ons systeem 1.50 provisie ontvangt. Maar hij niet alleen, doch ook de vader van Uw vader en diens vader enz. tot in de zesde graad.' Er wordt verder betoogd,, dat men op die ma nier gemakkelijk 1.638,aan provisie kan ontvangen, indien ieder lid van de „stamboom slechts drie leden werft. Maar ook veel gunsti ger resultaten acht men mogelijk. Uit deze werkwijze blijkt, dat men altoos nog speculeert op de goedgelovigheid van de mensen. Wij meenden het geval als zodanig te moeten „signaleren", omdat onze kassiers er in de prak tijk mee te maken kunnen hebben. liet bestuur van de bank „De Noordoostelijke Polder" W.A. vindt in haar eigen administratie een uitstekende voorlichting aangaande de gang- van zaken bij de bank. Er is til. een intern for mulier,, dat maandelijks wordt opgemaakt en waaruit het bestuur allerlei gegevens kan putten aangaande de mutaties in die maand. De stand van de spaarbank, van de lopende rekeningen, van verleende credieten en voorschotten in die maand, komen daarin voor. Verder een over zicht van het aantal leden, rekeninghouders, spaarders, schoolspaarders, kasposten, giro- posten, verzonden brieven, de dispensatierege ling, enz. Dan een volledig overzicht van de onkosten in die maand en ten slotte een saldi- balans, gevolgd door een gemiddelde balans van de afgelopen maanden en een verlies- en winst rekening per ultimo van de betrokken maand. De bank is op deze wijze een open boek voor het bestuur. Jan en Ineke Een mooie methode 9

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 9