KRONIEK UIT EIGEN KRING Als na een jaar, waarin veel is geschied en in een bonte veelheid tal van moeilijkheden en puzzles de revue gepasseerd zijn, eens even een terugblik wordt geworpen, komen enkele pun ten naar voren, die wel weer eens onder de aan dacht mogen worden gebracht. We denken hierbij o.m. aan de controle, die het bestuur regelmatig (maandelijks) behoort uit te oefenen. Art. 26 f van de statuten schrijft voor: „Toezicht en controle te houden of te doen houden op de verrichtingen en boekhou ding van de kassier (en personeel) overeenkom stig' de voorschriften van de Centrale Bank. Indertijd is door de Centrale Bank de bekende brochure „Doe het goed" uitgegeven als vade mecum voor de besturen, naast diverse circu laires. Als in gesprekken deze controle ter sprake komt, horen .we dikwijls met trots vertellen, hoe de kas wordt gecontroleerd, dat men alle kwitanties nagaat, tellingen naziet, enz. Dit is alles heel mooi en noodzakelijk, maar vooral bij grotere banken dient het bestuur zich af te vragen of het zijn tijd niet nog beter kan be steden. Van het grootste belang is het o.i., dat het bestuur steeds volledig op de hoogte is met de credietverlening en de hierin gelegen risico's. Indien het bestuur er een gewoonte van maakt om zich er van te overtuigen, dat geen credieten verleend worden, die niet zijn goedgekeurd (dus nauwkeurige vergelijking met de notulen) en maandelijks de debetstanden worden nage gaan, waarbij de crediethoogte in het oog wordt gehouden,, dan is al veel bereikt. Bij opmerk zame lezing van de lopende rekeningen merkt men eventuele bevroren credieten en overschrij dingen van credieten op. De gestelde zeker heden, vastgestelde inperkingen van credieten en met name credieten, waarvoor bijzondere zekerheid is gesteld, moeten regelmatig onder de loupe worden genomen. liet spreekt vanzelf, dat de kassier, die als ad viseur de vergaderingen bijwoont, hierbij uit stekende diensten kan bewijzen door al hetgeen hij in de loop van een maand opmerkt en de gevolgtrekkingen, die hij maakt uit hetgeen hij hoort en waarneemt in het regelmatig verkeer met de cliënten, aan het bestuur ter oriëntering mede te delen. Goede en getrouwe voorlichting door de kas sier is voor het bestuur onontbeerlijk om een goed inzicht te krijgen in de zaken van de bank. Indien bij de controle van credieten en voor schotten bijzonderheden aan het licht komen, die moeilijkheden kunnen opleveren, is het raad zaam de Centrale Bank om advies te vragen. Inspectie en juridische afdeling staan steeds voor U klaar. Dit advies, voor grotere banken gegeven, is uiteraard ook bedoeld voor de kleinere, waar het een vast onderdeel moet uitmaken van het gehele controlestelsel. Ook de jaarlijkse controle van spaar- en reke ning-couranthoekjes is een van de voorname taken van het bestuur. Hiervoor is de brochure „,Doe het goed" nog steeds een uitstekende leidraadmits de daarin gegeven instructies volledig worden opgevolgd is deze controle een waardevol sluitstuk van de controle, uitgeoefend door de afdeling inspectie van de Centrale Bank. Niet alleen als financiële controle, maar even eens als controle op de uitgifte van de ge registreerde boekjes stellen wij deze bestuurs taak op hoge prijs. Nu de jaarcontróle over 1951 voor de deur staat, willen wij nog eens met nadruk op het grote belang van een met begrip uitgevoerde controle wijzen. Hoewel wij ons niet beklagen kunnen over ge brek aan belangstelling van de zijde van onze kassiers terzake van administratieve moeilijk heden, hebben we toch wel eens sterk de indruk, dat onze circulaires ietwat vluchtig bestudeerd worden. Zo ontvangen we dagelijks tal van brieven met vragen, die eigenlijk niet behoeven te worden pesteld, indien de desbetreffende circulaires rustig worden doorgelezen. Ter voorkoming van tijdverlies en kosten be velen wij dit laatste dan ook ten zeerste aan. Zoals bekend vergoedt de Centrale Bank met ingang van 1 Januari 1952 3 voor gelden, bij de banken als spaargeld voor een jaar vast gedeponeerd. Deze vergoeding geschiedt voorzover de ban ken onbelegde spaargelden bij de Centrale Bank o o 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 3