verl ij tl*' ii s berieh teil Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank „Leek" geven met groot leedwezen kennis van het overlijden van de zeer geachte voorzitter van het bestuur, de heer H. J. BRONSEMA. Voor de wijze, waarop hij zijn functie heeft uitgeoefend is onze bank hem grote dank ver schuldigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven. Leek, 8 November 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Herwijnen geven met leedwezen kennis van het plotselinge overlijden van de weledelgestrenge heer Mr. C. VERVOORN. Als voorzitter van het bestuur heeft hij vele jaren de belangen van de bank gediend. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven. Herwijnen, 11 November 1951. Bestuur en raad van toezicht van de Coöpera tieve Boerenleenbank te Nieuwendam geven met groot leedwezen kennis van het onver wachte overlijden van de heer W. VAN VUURE, die gedurende een lange reeks van jaren de be langen van de bank als lid van de raad van toe zicht, lid van het bestuur en als kassier met grote toewijding heeft gediend. Wij blijven zijn persoon en werk in dankbaar heid gedenken. Nieuwendam, 10 November 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Breedenbroek geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer H. B. KEIZER, in de ouderdom van 63 jaar. De overledene was vanaf 1933 lid van de raad van toezicht en heeft in al die tijd de belangen van de bank bijzonder behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. Breedenbroek, 13 December 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank „Oostvoorne" geven U kennis van het overlijden van de heer C. SPOON, in de ouderdom van 70 jaar. Gedurende 11 jaar was de overledene lid van de raad van toezicht van de bank. Oostvoorne, 9 December 1951. 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 23