In het kort van de Westlandse tuinbouw van vroeger en nu. De schrijver heeft daarmede een stuk tuinbon w- historie voor het nageslacht bewaard. In zijn voorwoord zegt hij, dat zijn hoek tot een min of meer zonderlinge verzameling van vertel lingen is uitgegroeid. Inderdaad zal men, als men het boek gelezen heeft, zeggen, dat het geen roman, maar een verzameling vertellingen is, doch dit kan zeker niet zonderling genoemd worden. Wij hebben het boek met heel veel interesse ge lezen en van de inhoud genoten. De schrijver stond en staat nog steeds in een deel van ons land, dat hij geheel van beeld heeft zien ver anderen. Hij vertelt van luisterrijke gronden, die verdwenen en plaats hebben gemaakt voor tuinderijen met talrijke kassen, de strijd tegen het water, grondgebruik en grondbezit, ontspan ning, amusement en armoede, onderwijs en opvoeding. Wat kon men vroeger voor weinig geld grond bezitter worden of een bedrijf pachten. Zijn grootvader huurde omstreeks 1830 een tuin, 3 morgen groot met een flinke boomgaard, aan een vaarwater gelegen met een woonhuis voor 240.per jaar en voor een tijdsduur van 20 jaar. In Naaldwijk werden 4 morgens uit stekende tuingrond verkocht voor 1.100. Wist U, dat er reeds in 1830 druivenexport naar Engeland plaats vond en welke hoge kosten er toen reeds aan de druivencultuur verbonden waren Ook de gevaren van het vroegere geldverkeer worden beschreven en de zegen, die de boeren leenbanken voor het Westland zijn geworden. Er wordt dankbaar gewag gemaakt van het be staande provinciale wegennet, dat niet zo ge makkelijk tot stand is gekomen. Er ontbreekt nog een goed vliegveld volgens schrijver. U ziet, er bestaan nog wensen. Zo zouden we door kunnen gaan. Er is reeds gezegd, dat het boek geen roman is. Toch is hier sprake van een grote liefde, nl. van de liefde van de schrijver voor het Westland en zijn tuin bouw. Hij heeft de tuinbouw zien groeien. Hij heeft de moeilijkheden en teleurstellingen mede doorleefd, llij heeft ook de blijdschap gekend over verkregen resultaten. Hij heeft het West land inderdaad zien uitgroeien tot Hollands tuin. En is dit alles vanzelf gegaan? De schrijver zegtDat alles ging zoals het gegaan is, dat hebben wij te danken aan de moed, het Gods vertrouwen, de werklust en de ontberingen van het voorgeslacht. Ziet U een exemplaar van dit boek te bemach tigen. U zult het lezen en herlezen en zeggen „Er werd in het Westland wat groots verricht". Onderwijs over coöperatie op Franse scholen Verscheidene coöperatieve organisaties in Frankrijk hebben het besluit genomen coöpe ratiecursussen te organiseren op de kweek scholen, op de scholen voor middelbaar onder wijs, de technische scholen en de scholen voor maatschappelijk werk enz. Alen doet dit naar aanleiding van een ministeriële aanbeveling aan de hoofden van scholen om hun leerlingen in contact te brengen met de ondernemingen in Frankrijk. Deze cursussen worden gegeven door leerkrachten, die reeds op de hoogte zijn met coöperatieve vraagstukken of door personeels leden van de F.N.C.C. (de nationale federatie van verbruikscoöperaties). (Doe.-bulletin Ned. Verbruikscoöperaties). Coöperatie Birma De coöperatieve beweging neemt een voorname plaats in in de economische ontwikkelingsplan nen van Birma. Dit blijkt o.a. uit de instelling van een ministerie voor coöperatie. In begin 1950 bestonden er in Birma 10.828 coöperaties, waaronder 7.137 verbruikscoöperaties, 2.844 landbouwcredietcoöperaties, 192 spaar- en cre- dietcoöperaties en 201 productieverenigingen tegen 2.053 coöperaties aan het einde van het eerste halfjaar van 1940. (Doe.-bulletin Ned. Verbruikscoöperaties). Coöperatie Ceylon 1 let aantal coöperaties op Ceylon bedraagt on geveer 6500, waarvan 3000 verbruikscoöpe raties, 2100 credietcoöperaties en 460 pro ductie- en afzetcoöperaties. Het totale aantal leden bedraagt ca. 1.100.000. De verbruiks coöperaties voorzien ongeveer j/3 van de be volking van de voornaamste voedingsmiddelen en textielproducten. (Co-operative News Service). Coöperatie Japan Volgens de laatst bekende gegevens bestaan er in Japan ongeveer 34.000 landbouwcoöperaties met 8 millioen leden. 1 Iet aantal centrale coöpe ratieve organisaties bedraagt ongeveer 1100. Het aantal boeren in Japan is ongeveer 6 mil lioen. De coöperatieve credietverlening ge schiedt in hoofdzaak door coöperaties, die tevens aan- en verkoopcoöperaties zijn. Deze coöperaties ontvangen ongeveer 2/z van de dooi de boeren bij banken gedeponeerde gelden. (Co-operative News Service). 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 22