Spreekuur Leeuwarden Voor Januari en Februari a.s. zijn de volgende data uitgezet 11 Januariafdeling inspectie 25 Januari: juridische afdeling 8 Februariafdeling inspectie 22 Februarijuridische afdeling Dit spreekuur wordt gehouden in het Oranje- hotel om 11 uur v.m. Verzonden circulaires No. 15 van rubriek I dd. 28 November 1951 Spaardepositobrieven No. 16 van rubriek I dd. 29 November 1951 Rente Centrale Bank 1952 voor vijf jaar vast No. 17 van rubriek I dd. 10 December 1951 Model spaardepositobrieven Inneming pre miezegels B.P.L. Aanvullende bijdrage huisraadschade No. 18 van rubriek I dd. 10 December 1951 Rente Centrale Bank voor één jaar vast No. 19 van rubriek I dd. 14 December 1951 Rente Centrale Bank voor één jaar vast in mindering op tegoed a 2,6 Instructie borgstellingsfonds voor de landbouw No. 20 van rubriek I dd. 21 December 1951 Rekening en balans 1951 No. 2 van rubriek II dd. 29 November 1951: Betaling van belasting met staatsfondsen Dd. 3 December 1951 Verkoop van vreemde valuta op termijn aan cliënten Betaling van provisie naar het buitenland Dd. 10 December 1951 Inlevering van oude in- en uitvoervergunningen No. 9 van rubriek IV dd. 19 December 1951 Reizen met niet-zakelijke doeleinden No. 6 van rubriek V dd. 3 December 1951 - Sluiting van de mogelijkheid tot het indienen van verzoeken tot na-aanmelding No. 7 van rubriek V dd. 12 December 1951 Uitloting deposito-obligaties en voorkeurs recht No. 8 van rubriek V dd. 21 December 1951 Sluiting na-aanmelding effectenregistratie No. 16 van rubriek VIII dd. 3 December 1951 Borgstellingsfonds voor de landbouw No. 16 van rubriek X dd. 12 December 1951 Kantooruren Centrale Bank en uitvoeren van betalingsopdrachten Ontvreemding boekjes Besprekingen Regelmatig vinden ten kantore van de Cen trale Bank besprekingen plaats met vertegen woordigers van boerenleenbanken over allerlei aangelegenheden, deze banken betreffende. Wij begrijpen zeer goed, dat bestuurders en be heerders van aangesloten banken ten aanzien van verschillende zaken de behoefte hebben 0111 deze mondeling bij de Centrale Bank uiteen te zetten, 0111 advies te vragen,, enz. Het gebeurt echter vaak, dat de vertegenwoor digers van de boerenleenbanken op goed geluk naar Utrecht komen en dan moeten ervaren, dat de personen, die zij zouden willen spreken afwezig of niet beschikbaar zijn. Dit is niet prettig voor de boerenleenbanken, maar even min voor de Centrale Bank. Wij zouden daarom nog eens uitdrukkelijk wil len vragen aan alle aangesloten bankenAls U plan hebt om naar de Centrale Bank te komen, van harte welkom, maar maakt U vooraf een afspraak met ons omtrent dag en uurDat stelt óns in staat 0111 de beschikbare tijd zo econo misch mogelijk in te delen en U kunt zo snel mogelijk worden geholpen! De banken, die reeds lang de goede gewoonte hebben om zich vooraf met ons in verbinding te stellen, zijn wij daarvoor zeer erkentelijk! Be vorming van pachtprijzen Gaarne willen wij ook in dit blad de aandacht vestigen op de openbare les, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de economische vraagstukken van de landbouw aan de Rijksuniversiteit te Groningen door Ir R. van Hees. Bedoelde voordracht is in druk verschenen en uitgegeven door de Uitgeverij J. B. Wolters te Groningen. De prijs bedraagt 1.25. Hollands tuin Onder deze titel deed de „Bond Westland" een boek het licht zien van de hand van zijn voor zitter, de heer Jan Barendse. Deze veteraan in de tuinbouw heeft op verzoek, puttend uit een meer dan 70-jarige ervaring, zijn talrijke belevenissen, aangevuld met mon delinge overlevering van vader en grootvader, te boek gesteld en daarmede een schets gegeven 21

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 21