m V Med ed ei i ngen Er is een tijd geweest, waarin de kluis van de entrale Bank een betrekkelijk lege ruimte was., waar meestal diepe stilte heerste. Het woord „ledig" zouden wij nu niet meer durven gebruiken; er wordt zelfs geklaagd over ruimtegebrek. Hier voor werd enige oplos- sing gevonden door een doelmatige inde ling van speciaal ver vaardigde stalen kas ten, waarin de in open bewaarneming gegeven stukken wor den gedeponeerd. Op de foto ziet men een hoekje van de kluis, alsmede de or delijk gebundelde ef fecten, welke bundels er uit tzien als boeken. Op de ruggen van die „boeken" zijn de num mers in volgorde te zien, waardoor het gemakkelijk wordt de stukken te „lichten". De foto toont de eerste arbeid, die er verbonden is aan de verantwoording van de coupons Grootboek 1946, die jaarlijks op 1 Mei en 1 November komen te vervallen. Een deel van het personeel van de effectenafdeling is reeds enige weken tevoren bezig met het opmaken en controleren, waarna de coupons worden ge- IO knipt. Hiervoor bestaat weer een speciale snij machine, die gehele stapels coupons tegelijk wegsnijdt,, zodat de „couponschaar" slechts spo radisch te pas komt. Als de nacontróle heeft aangetoond, dat alles sluit, ontvangen onze coöperatieve boerenleen banken. de nota's, die van dit werk deel uitma ken. Het is met recht massaproductie gewor den, waarbij de stilte van de kluis wordt verbro ken. Daarbij is het letterlijk „ondergronds" werk bij een constante kille temperatuur. 00 00 00 00 00 -0:0 etooro:00 o 0 00 00: -cect $0 <50 £83 C83 cto oc eet* ces stocKt £03 <20 £83 £03 00 &o £83 <30 £03 £0: V cv Deze rubriek zal ditmaal kort zijn. Alleen uit Amerongen bereikte ons het bericht, dat de Coöperatieve Boerenleenbank aldaar op 13 December haar 40-jarig jubileum vierde met een feestavond in Leersum, waar ook „Het geld van de boer" werd vertoond. Een hartelijke gelukwens voor bestuurders en Spreekuur Alkmaar Voor Januari en Februari a.s. zijn de volgende data uitgezet: 11 Januari: juridische afdeling 25 Januari: afdeling inspectie 8 Februari: juridische afdeling 22 Februariafdeling inspectie. Zoals bekend wordt dit spreekuur gehouden in bet Landbouwhuis om 10.13 uur v.m. 20

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 20