ivi Cijj~enï 4°-5_-- ƒ41.2 m. Hieronder volgen de verzamelbalansen van de boerenleenbanken per 31 October 1951 en bij de (Centrale Bank aangesloten coöperatieve 30 November 1951 Activa 31-10-51 30-11-51 31-10-51 30-11-51 Liquide middelen Kas, giro Centrale Bank Beleggingen Aardappelwissels Schatkistpapier Effecten Deelnemingen leningen Voorschotten gemeenten 'oorschotten en debetsaldi in lopende rekening Voorschotten particulieren Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen mmobilia Vast goed Aandelen Centrale Bank 24.0 505./ 0.6 5-8 147.4 40.1 39-o 243-7 204.9 0.7 8.9 4.0 21.2 549-3 o-5 5-8 146.7 40.0 39-5 248.0 200.2 0.7 9.0 4.0 1224.8 1264.9 Ictiva De beleggingen namen af met De voorschotten en debetsaldi in lopende rekening daalden met De immobilia namen toe met I'assiva De verplichtingen aan derden stegen met 40.2 m. De transitoriscbe pas siva vermeerderden met o. t 0.4 m. 0.8 m. 0.1 0.7 m. Liquide middelen Het tegoed van de boerenleenbanken bij de Centrale Bank steeg met De schuld van de boerenleenbanken aan de Centrale Bank nam af met De kas- en girosaldi daalden met Beleggingen Een afneming vertoonden de posten ƒ43.6 m. 0.4 ƒ44.0 111. 2.8 ƒ41.2 m. oplichtingen aan derden Banken 0.9 Centrale Bank 1.0 Zegeldepot Centrale Bank 1.0 Vacantiebonnendepot Centrale Bank 0.2 Creditsaldi in lopende rekening 167.3 Spaargelden 1001.5 Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve 5'-8 Transitorische passiva Saldo diversen (winsten, onkos ten te betalen belastingen .enz.) 1.1 0.2 0.6 0.4 0.2 193-3 1017.0 Si.8 •-4 1224.8 1264.9 Aardappelwissels 0.1 m. Effecten 0.7 Deelnemingen leningen 0.1 0.9 m. De post voorschotten gemeenten steeg met 0.5 0.4 111. Voorschotten en debetsaldi in lopende rekening De debetsaldi in lopende rekening daalden met 4.7 111. De post voorschotten particulieren nam toe met 4.3 0.4 in. Verplichtingen aan derden De creditsaldi in lopende rekening namen toe met 261.0 111. De spaargelden stegen met15.5 4T-5 ni. De schuld aan particuliere banken nam af met 0.7 m. Zegeldepot Centrale Bank daalde met 0.6 1.3 40.2 m. 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 19