Het marktverloop in 1951 Zo rondom de Kerstdagen en de jaarwisseling verschijnen de week- en vakbladen minder regel matig en is het geven van een maandoverzicht van het marktverloop minder gemakkelijk dan aan het einde van de andere maanden. Nu echter met December het jaar 1951 werd beëindigd, willen wij eens kijken hoe het markt verloop in het afgelopen jaar geweest is. Bij de voedergranen liepen de prijzen in het voorjaar tot ongekende hoogte op en bedroegen half April ongever 40.— tot f 45.per 100 kg. Daarna kwam de daling, die zich ieder jaar bij de oogstovergang voordoet. De nieuwe oogst begon in September met een notering, die, in vergelijking met September van het vooraf gaande jaar, toen reeds 4.tot 6.per 100 kg. hoger lag en het laat zich dus aanzien, dat de prijzen deze winter zeker niet lager zullen liggen dan in de winter 1950/1951. De hoge stro-uitkeringen van de strocartonfabrieken als mede de hoge voedergraanprijzen hebben de stroprijzen sterk beïnvloed. Deze prijzen lagen eind 1951 ongeveer 30 boven die van eind 195°. De zuivelprijzen ondergingen in vergelijking- met vorig jaar geen bijzonder grote schomme lingen. De boter werd regelmatig aan het buiten land geleverd, terwijl de belangstelling in het binnenland voor dit nationale product in geen geval toenam. Of de boter het op den duur zal blijven doen is een vraag, waarover de meest terzake kundigen liet nog niet eens zijn. De prijzen voor boerenkaas liepen ongeveer 10 ct. a 14 ct. per kg. hoger dan vorig jaar, terwijl de Friese kaassoorten slechts een prijs- stijging te zien gaven van 5 ct. a 8 ct. per kg. De eieren deden het, wat betreft de buitenlandse belangstelling, in 1951 best. De export steeg met ruim 20 Daarentegen lagen de prijzen beneden die van het vorig jaar. De pluimvee houders zijn echter wel verontrust over de ge ringe binnenlandse consumptie van eieren. De oplossing zal gevonden kunnen worden door een drastische prijsverlaging, die zeker niet komen zal zolang het buitenland zoveel interesse voor de eieren heeft. Het jaar 1951 begon voor de groenten en het fruit nog al zorgelijk. De handelsbesprekingen met Duitsland konden eerst niet tot een goed einde komen. Ook naar België lag de uitvoer van verschillende producten niet gemakkelijk. Een uitkomstwas het, dat Engeland op 1 Januari 195 r de grenzen voor de invoer van appelen opende. Het weer heeft in 1951 alleszins medegewerkt, met uitzondering voor de sluitkool. De telers van dit laatste product zien met verlangen uit naar het echte winterweer, omdat ten grote vraag naar dit product dan zeker het gevolg zal 18 zijn. Het buitenland heeft 11a de reeds genoemde moeilijkheden in het begin van het jaar weder om grote belangstelling gehad voor de talrijke soorten groenten. Een mislukte fruitoogst in verschillende omliggende landen maakte de fruitprijzen in ons land goed, terwijl de oogst hier rijk was, speciaal wat betreft de appelen en de kwaliteit over het algemeen uitstekend. Moeilijkheden in de fruitsector bracht de Engelse bestuurswisseling in het najaar. De nieuwe regering vond het noodzakelijk de in voer van verschillende producten te verbieden in verband met de moeilijke financiële positie van het land. De perenexport werd door deze maat regelen zwaar getroffen. De prijzen voor groenten waren over het alge meen goed, terwijl de prijzen voor het harde fruit het dit najaar weer uitstekend hebben gedaan. Het ziet er naar uit, dat de nog aanwezige hoeveelheden koelhuisappelen ook wel aan de prijs zullen komen, tenzij het buitenland met onverwachte importbelemmeringen komt. De handel in gebruiksvee heeft het in 1951 goed gedaan. De prijzen lagen voor kwaliteitsvee hoog en gezien de melkprijs bestond er door lopend vraag naar deze dieren, terwijl eveneens het buitenland regelmatig belangstelling had. Aan dit laatste kwam plotseling een einde door het optreden van mond- en klauwzeer, waardoor de grenzen gesloten moesten worden. Het slachtvee bleef het gehele jaar steeds goed aan de prijs, waarbij het buitenland veel belang stelling had voor vleeswaren. Daar de prijs voor zware varkens hoger lag dan voor de lichtere soorten, ontstonden er in het najaar moeilijk heden en kon er zelfs gesproken worden van een varkensoorlog. De prijzen ondergingen van tijd tot tijd enige wijziging, terwijl zij tegen het einde van het jaar langzaam opliepen. De bloembollenhandel kon h t afgelopen jaar buitengewoon tevreden zijn. De export van de bollen beliep ongeveer 120.000.000 De prijzen waren voor het kwaliteitsproduct uit stekend. Voor de bloemenkwekers lag het min der gemakkelijk. Zodra het buitenland aan de markt was, liepen de prijzen direct op. Er was in deze sector over het algemeen geen reden tot klagen, hoewel men op sommige momenten gaarne een hogere prijs had gezien. Wanneer wij de gang van zaken in het kort mogen samenvatten, dan mag aan het einde van 1951 gezegd worden, dat het prijsverloop over het algemeen is meegevallen. an verschillende producten lagen de prijzen zelfs hoog. Er waren uiteraard ook tegenvallers en tegenslagen. Zou onze agrarische bevolking in 1952 eenzelfde koers mogen varen Laten wij ons maar niet wagen aan voorspellingen, want het komt als regel anders uit.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 18