royeer(1 en vervolgens een crediet onder hy pothecair verband geopend moeten worden. Wel kan Uw bank aan het bezwaar tegemoet komen door het openen van een deposito rekening in grootboek III, waarop de voor schotnemer gelden kan storten en ophalen. Over creditsaldi tot en ten belope van ten hoogste de hoofdsom van het voorschot kan dan een rente worden vergoed, gelijk aan de rente die op het voorschot wordt berekend. De bank komt dan echter met haar rentever goeding door de Centrale Bank verkeerd te zitten, daar het voorschot als zodanig blijft bestaan. De enige reële oplossing is en blijft derhalve een volledig nieuwe akte. Loonbelasting presentiegelden Vriuig: Is over de presentiegelden, uitgekeerd aan leden van het bestuur en raad van toe zicht ook loonbelasting verschuldigd en moet deze dus ingehouden worden? Destijds is door onze bank een verzoek ge daan om vrijstelling, welk verzoek is inge willigd. Daar door verhoging van presentie geld met ingang van 195° c'e bedragen per persoon per jaar boven stegen, was volgens de belastingambtenaar wèl loonbelas ting verschuldigd, te berekenen volgens de tabel van bijzondere beloningen. Over het al dan niet verplicht zijn hiervan heerste op onze vergadering geen eenstemmigheid, waarom wij gaarne Uw berichten te dezer zaken zullen tegemoetzien. Antw.: In principe zijn loonbelasting en ver eveningsheffing verschuldigd van het aan be stuursleden toekomende presentiegeld en loonbelasting en commissarissenbelasting van het presentiegeld, toekomende aan leden van de raad van toezicht. Indien echter het presentiegeld voor een lid van het bestuur of van de raad van toezicht minder dan 50,per jaar bedroeg, kon door de inspecteur der belastingen, op ver zoek ontheffing worden verleend van het in houden van de loonbelasting, verevenings heffing en resp. commissarissenbelasting. Xu het presentiegeld per persoon méér dan ^o,bedraagt, is de verleende ontheffing komen te vervallen en zal dus de loonbelas ting voor de leden van het bestuur en de raad van toezicht ingehouden moeten worden naar het tarief van art. 10 van het besluit loon belasting. Voor de leden van het bestuur is tevens vereveningsheffing verschuldigd, ter wijl voor de leden van de raad van toezicht de commissarissenbelasting van toepassing is. Daar de presentiegelden van de leden van de raad van toezicht een bedrag van 100, per persoon wel niet te boven zullen gaan, is hiervoor geen commissarissenbelasting ver schuldigd. Bepalingen hypotheekakte bij 2e hypotheek Vraag: In een 2e hypotheekakte is niet ver meld, dat de bedingen van art. 1223 lid 2 en 1254 B.W. eerst zullen gelden voorzover en zodra de hypotheek eerste in rang zal zijn ge worden. Kan dit nog nader geregeld worden? Antw.: Het is uitgesloten, dat in de grosse nog een beding kan worden opgenomen, dat de bedingen van art. 1223 lid 2 en 1254 B.W eerst zullen gelden voor zover en zodra de hypotheek eerste in rang zal zijn geworden. Wil men deze bepaling nog opgenomen zien, dan is de enige oplossing dat ten overstaan van de notaris alsnog een akte van rectifi- cratie wordt verleden. Indien echter gebruik is gemaakt van een model-hypotheek, dan is dit echter geheel overbodig daar, zoals door de notaris terecht wordt opgemerkt, in art. 8 van hoofdstuk I der algemene voorwaarden voor hypotheken dit punt volledig is geregeld en dus het bedoelde beding in de akte als op genomen beschouwd moet worden. o i 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 15