VRAAG EN ANTWOORD Wij zullen onze beschouwing hierbij laten,, om dat het aantal nevenproblemen toch niet in een kort bestek kan worden samengevat. Er zij ech ter aan toegevoegd, dat de hiervoor geschetste mogelijkheden niet slechts in theorie bestaan, doch op bescheiden schaal ook in de praktijk worden toegepast. In zeker opzicht kunnen hiertoe de ophaaldien sten van de spaarbanken worden gerekend, als ook vormen van bedrijfssparen, waarbij perio diek een vast bedrag van het loon wordt inge houden, volgens een te voren opgestelde over eenkomst. Als regel is hierbij evenwel geen kapitaalsuitkering vastgelegd, doch blijft de spaarder zijn vrijheid in het opnemen behou den. Belastingbetaling in verband met afgesloten Antw.: De door de bank afgegeven bewijzen z.g. ideaalverzekering bij verkoop van premiezegèls B.P.L. en va- Vraag: Onze kassier heeft een z.g. ideaal- cantiebonnen zijn naar onze mening zegel verzekering afgesloten. Een gedeelte van de plichtig,, daar hieruit de ontvangst van het- premie wordt door de bank betaald. Mogen geen terzake van de aankoop der zegels ver- we vernemen hoe het zit met de ten deze ver- schuldigd is, blijkt. schuldigde belasting? Wenst men, dat een nota door de bank wordt afgegeven, dan mag deze niets anders be- Antw.: Fiscaal bezien wordt de ideaalverzeke- vatten dan ring beschouwd als een kapitaalverzekering, ook wat betreft de uitkering der tijdelijke Ie- de naani van de verkoper (de bank) rente bij overlijden van de verzekerde voor 2e- dt' naam van de koper het tijdstip van uitbetaling van het verzekerde 3e. de omschrijving en de prijzen der ver kapitaal. De voor deze vezekering betaalde kochte zegels. premie mag dus niet van het inkomen wor- De nota ma& *n geen geval gepaiafeeul o den afgetrokken, terwijl anderzijds het door ondertekend zijn en evenmin de uitdrukking de bank betaalde gedeelte der premie bij het a contant bevatten. inkomen moet worden opgeteld. Slechts wan- Het af te geven stuk zal dus kunnen luiden neer op daartoe strekkend verzoek aan de r95 fiscus de afgesloten verzekering als pen- ,,Coüp. Boerenleenbank sioenverzekering wordt aangemerkt, is de be- Verkocht/afgeleverd aan de heer taalde premie aftrekbaar en wordt het door ten behoeve van de bank betaalde deel der premie niet bij het onderstaande premiezegels B.P.L. en vacan- inkomen opgeteld. Hiertegenover staat dan tiebonnen: echter, dat bij uitbetaling het gehele bedrag premiezegels B.P.L. Vacantiebonnen der uitkering fiscaal als inkomen wordt be- w - schouwcl en niet alleen de in de uitkering ge- -f y f accumuleerde rente. Over het totaal bedrag der uitkering moet dan inkomstenbelasting iiypoflieekverlening door echtgenote worden betaald en wel minimaal 20 en yraag: Een man, die buiten alle gemeenschap maximaal 40%. Het is dan ook zeer de vraag van goederen gehuwd i^, vraagt een vast of het fiscaal voordelig is de verzekering als voorschot op het woonhuis dat eigendom is pensioenvoorziening te doen aanwijzen. van "n vrouw Toepassing art. 34 Zegelwet bij verkoop Normaal wordt zulk n geval als volgt he- premiezegels B.P.L. en vacantiebonnen 'handeld. De man krijgt het crediet, terwijl Vraag: Ten gerieve van onze cliënten wordt de vrouw als borg optreedt, die tot meerdere door fins bij de verkoop van premiezegels zekerheid harer borgstelling iste hypotheek B.P.L. en/of vacantiebonnen een bewijs af- geeft op haar huis. gegeven waarop de cliënten voor ontvangst De notaris zegt, dat het ook zó kan de vrouw moeten tekenen. leent en geeft hypotheek met bijstand van de Ts dit bewijs onderworpen aan een zegelrecht man. De man zou zich dan als mede-schul- van 0.15? denaar verbinden. s\ Q V t 1 1 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1952 | | pagina 13