Ie» echter toch niet altijd ten volle worden be nut. Neem b.v. het klapperkaartje (formulier 281-K). Het is een alphabetisch register, een losbladige klapper op de grootboeken, die in nummervolgorde zijn samengesteld. Ieder kaartje kan de namen bevatten van drie gezins leden, die op één adres worden vermeld, het geen de reden is van de drie regels. Achter de namen vindt men de nummers van het leden- register, de folio's in grootboek I, II of III en de eventuele borgaanduiding voor andere fo lio's in grootboek II en III. Links boven is een omrand vakje gemaakt, waarin de eerste twee letters van de klappernaam kunnen worden ver meld, zodat het rangschikken zuiver kan ge schieden en het naslaan sneller en gemakkelij ker zonder de gehele naam te controleren, even als het opslaan van een pagina in een woorden boek. Midden boven is het kaartje halfrond uitge sneden. Dit is niet voor de grap gedaan, doch het geeft de mogelijkheid om een kaartje te doen opvallen, wanneer het wordt omgedraaid in de reeks. Dit kan gebeuren als een kaartje is bijgewerkt en niet op de juiste manier weer wordt teruggezet. Staat het kaartje omgedraaid tussen de andere kaartjes, dan steekt het uit in de halfronde sleuf, die de andere kaartjes vor men. Op die wijze kan men ook zelf een alphabet maken door namelijk de letters op omgedraaide kaartjes te plaatsen juist op de plaats van de halfronde uitsnijding. Dit zijn zo enkele opmerkingen over een heel simpel kaartje. Misschien is het nog voor ver betering vatbaar, maar wij zijn ervan over tuigd, dat velen alle mogelijkheden nog niet kennen. De materiaalafdeling zal gaarne een model zenden, indien het kaartje nog niet be kend is. Het bestelnummer is, zoals hiervoor reeds opgemerkt, 281-K. Er zijn ook dozen en alphabets verkrijgbaar. Landbouwcrediet in Amerika In Bolwerk", het maandblad voor de briese boer, dht wij hiervoor reeds citeerden, troffen wij een lezenswaardig artikel aan over land bouwcoöperatie in de Verenigde Staten. Enkele zinsneden uit dit artikel willen wij gaarne over nemen en wel in de eerste plaats deze typisch Amerikaanse uitspraak ,,Als Erevolc van de wet, welke leert, dat de sterkste» hun plaats onder de zon steeds kunnen behouden, zijn deze organisaties, welke de stor men uit de beginperiode en de economische moeilijkheden,, welke het land verschillende keren heeft doorgemaakt, hebben doorstaan, thans sterker dan ooit te voren. De boerencoö peraties 111 ons land zijn langzamerhand zover, dat zij een zakelijke en efficiënte manier hebben gevonden om hun verenigingen te leiden. Zij wagen zich niet aan politieke of op idealisme gebaseerde hervormingen. De boeren zien de coöperatie als iets. dat hen in staat stelt hun boerderij beter te leiden, meer gemakken in het leven deelachtig te worden, meer geld te verdie nen en betere benodigheclen te verkrijgen. Daar deze coöperaties geleid worden door het meest individualistische deel van de bevolking,, zijn zij sterke voorbeelden van wat het particuliere initiatief en het recht om eigen zaken op eigen wijze te doen, kunnen bereiken." Ten aanzien van het landbouwcrediet lezen wij in het bewuste artikel de volgende regels: ..De boerenlandwet van 1916 legde de wette lijke basis voor de regeringslandbank en voor de nationale boerenleenbankverenigingen, welke zich ten doel stellen hypothecair crediet op lange termijn te verschaffen; dit was het begin van het coöperatieve credietstelsel in de Verenigde Staten. De boerencredietwet van 1933 vervol maakte het coöperatieve credietstelsel door de organisatie van productiecredietverenigingen (verenigingen, welke aan de boeren bedrijfs- credieten verstrekken) mogelijk te maken en bij de opzet hiervan de helpende hand te bieden en door het in het leven roepen van coöpera tieve banken, welke geld verschaffen aan de boerencoöperaties, welke zich aan- en verkoop van producten ten doel stellen." Wij ontvingen van de Coöperatieve Boerenleenbank te Gelder- malse» een eenvoudig en doeltreffend pamflet met de tekst: SPAART met St. Nicolaas Uw tanden en Uw maag. SPAART hij de Coöpe ratieve Boerenleenbank „Geldermalsen". Aan dit pamflet werd toegevoegd de mogelijkheid een gratis spaarboekje te verkrijgen hij een eerste inleg van 2.50 van de Coöperatieve Boerenleenbank te Boven- karspel een circulaire, die in juiste bewoor dingen aantoont, dat tijdelijk overtollige gel den bij de spaarbank van de boerenleenbank moeten worden geplaatst. Ook overschrijving van veilinggelden wordt hierin behandeld. o o

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 9