UIT DE PRAKTIJK Papier wordt bijna onbetaalbaar Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij de uitoefening van ons bedrijf is papier. Er is een tijd geweest, dat er niet gekeken werd op een velletje, omdat de kosten zeer gering waren. De post drukwerken gaf toen weinig reden tot bij zondere opmerkingen. Dat is veranderd. De drukwerknota's stijgen voortdurend en velen vragen zich af of voor drukwerk geen abnormale prijzen worden be rekend. Die vraag is al spoedig opgelost, als men weet, dat krantenpapier vóór de oorlog 7 cent per kg kostte en per i januari a.s. ruim 84 cent per kg zal kosten, dus twaalf maal zo veel. Diezelfde verhouding geldt natuurlijk ook voor andere papierprijzen, zodat papier lang zamerhand een onbetaalbare grondstof gaat worden. In het buitenland is dat hier en daar reeds het geval en zo heeft men in Denemarken reeds 27 kranten moeten stopzetten. Als men daartegenover weet, dat Amerika 60 van de wereldproductie aan papier consumeert, dan moet er toch iets scheef zijn in de wereldgrond stof fenverdeling, temeer daar Amerika slechts 6 van het bevolkingstotaal van de wereld telt. Er staat ons dus weer een drastische prijsver hoging te wachten, die o.a. ook zijn oorzaak vindt in het feit, dat cellulose ook voor andere Sparen Van een onzer medewerkers ontvingen wij de volgende ontboezeming over „sparen", die vol doende voor zich zelf spreekt! Sparen, dat is meer dan garen, Sparen is: de strijd om vrijheid, Sparen is: ook zelfbeperking, Sparen is: offerbereidheid. Sparen isaan toekomst bouwen, Sparen isvoor zwakken kracht, Sparen is: rust bij 't ouder worden, Sparen isvoor 't nageslacht. Sparen isgroeien en leven, Spaar daarom, 't is nu de tijd, Breng Uw spaargeld bij onz' banken, Spaargeld is: gecondenseerde vlijt. J. T. V. industrieën een belangrijke grondstof is gewor den. Maar voor ons betekent dit, dat wij ons zullen moeten bezinnen op het verbruik van pa pier. Wij zullen genoegen moeten gaan nemen met mindere kwaliteiten, kleinere formaten en er zal minder verbruikt moeten worden om de onkosten tot een redelijk peil neer te drukken. Het ware gewenst dit punt ernstig na te gaan en althans het papier niet meer te beschouwen als een stof, die er niet meer op aan komt. Een velletje,, dat vroeger een cent kostte, is nu meer dan een dubbeltje waard. Als de tijden veranderen Onder deze titel troffen wij in het Friese blad Bolwerk" een artikeltje aan over het Onder ling Boerenverzekeringsfonds. Met een gran dioos gebaar wordt daarbij de functie van de spaarbank van de boerenleenbank als verouderd aangemerkt. Wij maken dit althans op uit de volgende zinsneden: „Het is het streven van iedere boer, om behalve een goede boterham te verdienen, ook iets „voor uit te boeren", iets opzij te leggen voor de oude dag. Hij hoopt eenmaal, wanneer de kin deren ,,to plak" zijn, zijn verdere levensdagen onbezorgd te kunnen slijten. Vroeger kweekte hij daarvoor zelf een spaarpot, terwijl thans meer en meer de gedachte veld wint, dat de oude dag op een andere wijze verzorgd dient te worden; niet meer door ieder jaar iets naar de bank te brengen, niet meer door rente op rente te stapelen,, maar door middel van een kapitaal- of pensioenverzekering." Gratis reclame In de Verenigde Staten wordt een krachtige reclame gevoerd voor sparen in z.g. savings- bonds, ook wel defensedronds genoemd, het geen te vergelijken is met een populaire uitgave van een staatslening. Dat men hiermede de na tionale zaak wil dienen, blijkt uit het feit, dat de uitgevers van de verschillende bladen de desbe treffende advertenties kosteloos plaatsen. Het geheim van het klapperkaartje Er zijn formulieren en administratiemodellen, die door hun omvangrijke samenstelling niet worden begrepen. Er zijn ook modellen, zo een voudig als het ei van Columbus, welke model- 8

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 8