de tegenwoordige paniekstemming over de be talingsbalans zal zijn verdwenen. Waterschappen Voor de woningbouwleningen, die welhaast in iedere gemeente worden uitgegeven, loopt de belangstelling nogal uiteen. Een hoge ambtenaar van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft een cijfer van in totaal 100 millioen genoemd als zijnde reeds ter be schikking gekomen. In tal van gevallen weten de gemeenten de klip van het rentegamma te omzeilen, doordat andere instanties (de plaat selijke industrie b.v.) a rente bij passen. Is er op deze wijze nog sprake van hand having van het rentegamma? Voor de woning bouw stellig niet. Andere belangen dreigen hierdoor in het ge drang te komen. In onze kringen staan we op het standpunt, dat de financiering van de water schappen ook een zaak van eminent belang is. We zijn in ieder geval nog niet zover, dat we Gods water over Gods akker laten lopen, zoals de arme bewoners van de Povlakte dat hebben moeten verduren. Vele van onze waterschappen zitten in moeilijkheden. Ze zitten met oude kas geldleningen, die ze niet geconsolideerd kunnen krijgen; nieuwe kasgeldleningen kunnen ze daardoor niet sluiten. Men tracht zich zo goed mogelijk te redden door credietovereenkomsten aan te gaan, doch ook hieraan zijn grenzen ge steld. Zo blijft de uitvoering van noodzakelijke en nuttige werken, die zeer in het belang zijn van de opvoering van de productiviteit achter wege. En dat, terwijl we een echte minister hebben, die speciaal de zorg heeft voor de ver hoging van de productiviteit Indien men aan de waterschappen, die zo lang zamerhand ten einde raad zijn, zou toestaan voor lange leningen 4 j<2 te betalen, zouden er stellig mogelijkheden voor consolidatie aan de dag komen. Het lijkt ons onjuist en onbillijk toe, dat men de kapitaalmarkt laat afromen door de woningbouwleningen en door particuliere emissies en de waterschappen, die geen burger zin kunnen mobiliseren en die geen steun van grote particuliere ondernemingen aangeboden krijgen, de toegang tot de markt blijft ontzeg gen door ze te binden aan de volkomen histo rische vier procent. Geld voor landbouwprojecten De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp in zake het toezicht op de credietinstellingen met 55 tegen 31 stemmen aanvaard. De geldigheids duur van de wet eindigt op 1 Januari 1955. Zal ook hier blijken, dat niets bestendiger is dan het tijdelijke? De Kamer kan zich met andere dingen bezig houden. Eerlang is de financiering van land bouwkundige projecten met Marshall-gelden (tegenwaarderekening) aan de orde. Over dit wetsontwerp (tot wijziging van de Rijksbegro ting 1951zal wel niet veel verschil van mening aan de dag komen. Met het oog op de noodzake lijke verbetering van de Nederlandse betalings balans, aldus de minister in de memorie van toe lichting, dient een aantal landbouwkundige pro jecten te worden gefinancierd, waarvoor het normale begrotingsbudget onvoldoende moge lijkheden biedt. De regering van de Verenigde Staten gaat ermede accoord,, dat uit de tegen waarderekening deze objecten worden gefinan cierd. Het betreft verbetering van de uitrusting van de Landbouwhogeschool en het landbouw kundig onderzoek, de bevordering van de mo derne voederbouw en de intensivering van het kleinbedrijf, de bevordering van de stichting van groenvoederdrogerijen door subsidie en borgstelling, de t.b.c.-bestrijding onder het rundvee, de winning van organische meststof fen (verwerking stadsvuil) en ten slotte het alom bekende Borgstellingsfonds voor de Land bouw, alles tezamen 47.5 millioen, waarvan 30 millioen als borgstelling voor credieten, die van de boerenleenbanken zullen moeten ko men. Mogen we verwachten, dat de schroef van de credietbeperking voor deze objecten zal wor den losgedraaid? Duitsland De Duitse minister van Economische Zaken, professor Erhardt, heeft een rede gehouden te Maastricht. Deze minister heeft zich door zijn liberalistische politiek vaak het misnoegen van de Duitse agrariërs op de hals gehaald. Zijn ideeën zijn overigens niet ongezond. Te Maas tricht verklaarde professor Erhardt, dat hij wist, dat het streven naar liberalisatie op verzet in eigen land zou stuiten, ,(,maar men kan toch het verwoeste land met zijn wachtende arbeiders en zijn millioenen vluchtelingen niet met tol muren omringen? Het experiment moest wor den gewaagd en het moest gelukken ondanks de protesten en het egoïsme van bepaalde groe pen. In 1931 is Duitsland hierin geslaagd en heeft het de andere oever bereikt." Na Korea is Duitsland in ernstige moeilijk- 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 5