frekjkse vMi>vncvifc»^vi^vMCvi Engeland Het is niet Engeland een onplezierige geschie denis. De nieuwe regering ziet zich verplicht drastische maatregelen te treffen om het grote tekort op de betalingsbalans tot kleinere propor ties terug te brengen. Zij heeft daarom besloten de invoer van voedselvoorzieningsproducten te verminderen met 160 millioen pond sterling per jaar. Het is zeer de vraag of haar dit zal ge lukken, maar dat de landen, die de invoer van levensmiddelen in Engeland verzorgen er onaan genaamheden van zullen ondervinden, is wel zeker. In het bijzonder zullen dat de Europese landen zijn. De leden van het Britse Gemene best,, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada ge nieten immers van ouds een voorkeurdeze zal ook door de huidige regering gehandhaafd wor den. Over de weerslag, die de nieuwe Engelse poli tiek op de Nederlandse export zal hebben, zijn de laatste dagen alarmerende berichten in de bladen verschenen. Zij doen ietwat voorbarig aan en zijn misschien meer geschikt om een be paalde stemming te wekken dan om de Engel sen te overtuigen van het bedenkelijke van hun plannen. Dat is door onze regering te juister tijd op duidelijke wijze geschied. Meer protectie De Engelse boeren en tuinders menen, dat nu hun tijd gekomen is. Het orgaan van de Britse Boerenbond wijst erop, dat de aangekondigde beperkingen weliswaar noodmaatregelen zijn, maar dat de moeilijkheden met de betalings balans als een permanent verschijnsel moeten worden gezien. Engeland wordt nu voor de worden gegeven,, terwijl een derde groep in het geheel niet reageert. Met vermijding van alle bureaucratie willen wij toch ernstig aandringen op een gedegen beschou wing van het rapport. Immers, eerst dan hebben wij zekerheid, dat aan urgente zaken aandacht is besteed en deze niet, uit een oogpunt van ver schuiving van moeilijkheden, weer een jaar blijven liggen. waarheid gesteld, die lang versluierd is door de Marshall-hulp. Het land zal zijn huidige levens standaard alleen kunnen handhaven indien de eigen hulpbronnen op de meest intensieve wijze worden aangeboord. Voor land- en tuinbouw betekent dat een verdere en voortdurende ver meerdering van de productie. De regering moet nu de omstandigheden scheppen, die deze pro ductieverhoging zullen bewerkstelligen. Er is haast bij, zegt "The British Farmer", reeds is de veestapel in vergelijking met een jaar geleden met 200.000 stuks verminderd; in de tuinbouwsector is de productie met 20 ver minderd ten gevolge van stijgende kosten en da lende inkomsten tezamen met een onjuiste im- portpolitiek. Het is duidelijk, dat de wensen van de Engelse boeren en tuinders gaan in de richting van ho gere prijzen. Een Engels dagblad bracht reeds op 28 November het bericht, dat het nieuwe kabinet het eens geworden is over de prijsver hogingen. De totale verhoging van de prijzen, die de boeren ontvangen,, wordt geraamd op 40 millioen pond sterling. De vraag in hoeverre de prijsverhogingen aan de consumenten zullen worden doorberekend, is nog niet beslist. Wankele basis Het is zeer teleurstellend, dat de ontwikkeling in Engeland leidt tot meerdere bescherming van de Engelse landbouw, die toch reeds gebaseerd is op zeer hoge prijzen. Het is daarnaast de vraag of de Engelse boeren er gelukkig mee kunnen zijn, dat zij op deze wijze er toe ge bracht worden een productieverhoging te be werkstelligen, die de grens van het economisch verantwoorde dreigt te overschrijden. Nog meer dan thans reeds het geval is, zullen zij zich weren tegen de invoer van levensmiddelen en zullen zij moeten vechten voor invoerbeperkende maatregelen. Engeland heeft echter groot belang bij een omvangrijke industriële export; een poli tiek van sterke agrarische bescherming is daar mede niet in harmonie en wordt een onzekere factor, onzekerder naarmate de protectie ster ker is. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de Engelse pro ducenten dit nog eens zullen ervaren, wanneer •®SX»®®®®®®®®®®®®<s)®®®®®®®®®®®®)®®®SXï)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 4