8. Bouw van groenvoedersilo's en aanschaf van opzetstukken, 9. Bouw van aardappelsilo's, 10. Aanbrengen van drinkwatervoorziening in de stal, 11Aanbrengen van drinkwatervoorziening in de weide, 12. Aanschaf van installatie voor verbetering watervoorziening cultuurgrond, 13. Aanleg en verbetering van de drainage, 14. Egaliseren en aanbrengen van cultuur technische verbeteringen, 15. Aankoop van voorraadsbemesting en com post, 16. Aansluiting waterleiding en/of electriciteit, 17. Uitvoering intensiveringsplan voor het landbouwbedrijf (o.m. te gebruiken voor aankoop beter zaaizaad, vee, opvoering be mesting). B. De projecten, welke in de tuinbouw voor het verkrijgen van borgstelling in aanmer king komen, zullen eveneens betrekking hebben op voor rekening van individuele kwekers uit gevoerde bouw of verbetering van bewaarinrich- tingen op het bedrijf en in het algemeen voor het uitvoeren van bedrijfsverbeteringen, die voor de productiviteit en rentabiliteit van de tuinbouwbedrijven gewenst worden geacht. Voorzover dergelijke bed rij f sverbeteringen meer rationeel kunnen worden uitgevoerd voor rekening van coöperatieve verenigingen van tuinders of van andere verenigingen, stichtingen e.cl., waarin tuinders samenwerken (b.v. koel huizen, sorteer- en pakstations voor fruit) zal het wellicht mogelijk zijn borgstelling te ver krijgen voor credieten ten behoeve van derge lijke investeringen, waarin verscheidene indivi duele tuinders participeren. Met nadruk zij er nogmaals op gewezen, dat door het Borgstellingsfonds géén subsidies zul len worden gegeven en door het fonds evenmin zelf credieten zullen worden verstrekt. Voorzover de voorschriften in het kader van de credietverlening in Nederland zulks toelaten, zullen onder de gebruikelijke voorwaarden (o.a. betaling van rente) door credietinstellingen geldleningen worden verstrekt, waarvoor door het fonds borgstelling zal kunnen worden ver leend. Deze borgstelling zal niet meer dan 50 van het bedrag, dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het project, kunnen omvatten. OVERLIJDENSBERICHTEN Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Castricum geven met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van de heer C. KUIJS die vanaf 1937 als lid en sinds 1941 als voor zitter van de raad van toezicht de belangen van de bank heeft behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. Castricum, October 1951- Bestuur, raad van toezicht en waarnemend kas sier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Bovensmilde geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. VAN DE VELDE, in leven kassier van de bank, in de ouderdom van 62 jaar. Met dankbaarheid gedenken wij zijn trouwe plichtsbetrachting. Bovensmilde, 28 October 1951 - Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank „Kloosterburen" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de oud-voorzitter van de raad van toezicht, de heer KORNELIS WIERSUM, in de ouderdom van bijna 83 jaar. De overledene was vanaf de oprichting in 1914 voorzitter van de raad van toezicht. Ruim 3° jaren heeft hij deze functie nauwgezet vervuld. Hij meende toen, dat hij plaats moest maken voor een jongere kracht. Zijn belangeloze arbeid, voor onze bank ver richt, zal steeds met ere worden herdacht. Kloosterburen, October 1951- Bestuur, raad van toezicht en kassierster van de Coöperatieve Boerenleenbank te Nunspeet ge ven met leedwezen kennis van het overlijden van hun voorzitter, de heer E. VAN DE BRINK, die gedurende een lange reeks van jaren de be langen van de bank met grote en trouwe toe wijding heeft behartigd. Met dankbaarheid zullen wij hieraan steeds terugdenken. Nunspeet, 7 November 1931. 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 19