:evi In het kort Wij feliciteren de besturende colleges van de genoemde banken alsmede de persoonlijke jubi larissen gaarne in ons blad en spreken de hoop uit, dat de tot heden ondervonden goede samen werking in ons landbouwcredietwezen mag blijven bestendigd. Voor December en Januari a.s. zijn de volgende data uitgezet 14 December: juridische afdeling. 28 December: afdeling inspectie. 11 Januari: juridische afdeling. 25 Januari: afdeling inspectie. Het spreekuur wordt gehouden in het Land- bouwhuis om 10.15 v.m. Spreekuur Leeuwarden Voor December en Januari a.s. zijn de volgende data uitgezet 14 December: afdeling inspectie. 28 December: juridische afdeling. 11 Januari: afdeling inspectie. 25 Januarijuridische afdeling. Het spreekuur wordt gehouden in het Oranje hotel 0111 11 uur v.m. Door de Nederlandsche Bank N.V. te Amster dam werd ons medegedeeld, dat de heer II'. T. de Roon, voormalig adres in Nederland B 12, Spijk, geboren 31 Maart 1925, op 20 Mei r951 naar Australië is vertrokken en de heer M. de Bonte, voormalig adres in Nederland Zwanen- plein 41 1, Amsterdamgeboren 11 December 1925, op 9 November 1951 naar Canada. Beide heren hadden opgegeven met onze instel ling in relatie te staan, doch wij merken op, dat geen dezer heren bij ons bekend is. Willen de boerenleenbanken, bij welke genoemde heren een rekening onderhouden, dit even aan de Centrale Bank doorgeven? Verzonden circulaires No. 13 van rubriek 1 dd. 5 November 1951: Gespecificeerde opgave van credieten, recht streeks verleend aan publiekrechtelijke lichamen, enz. No. 14 van rubriek I dd. 20 November 1951 Renteregeling Centrale Bank 1952. No. 4 van rubriek VII dd. 21 November 1951 Formulieren jaarafsluiting. No. 15 van rubriek VIII dd. 19 November !951 Pensioenbetaling Ned. Spoorwegen Effec- tenregistratie. No. 14 van rubriek X dd. 5 November 1951 Uitkeringen A.P.M. No. 15 van rubriek X dd. 17 November 1951 Andere werktijden Centrale Bank Uitvoe ring geldaanvragen. Borgstellingsfonds voor de Landbouw Naar het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mededeelt, kunnen thans door belanghebbenden aanvragen voor borgstel ling door de stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw worden ingediend. Definitieve toezeggingen voor borgstelling zullen eerst kun nen worden gedaan, wanneer de nodige wette lijke voorzieningen zijn getroffen. Aanvraag formulieren voor projecten, welke worden ge acht te behoren tot de sector akker- en weide- bouw, kunnen worden aangevraagd bij de plaat selijke boerenleenbanken, terwijl voor projecten uit de tuinbouwsector de aanvragen kunnen worden gericht tot de Directeur van de Tuin bouw, Bezuidenhoutseweg 30, Den Plaag, liet ligt in het voornemen slechts borgstelling te verlenen voor credieten, die zijn bedoeld voor de financiering van objecten, die verhoging van de productiviteit en rentabiliteit in de land- en tuinbouw beogen. Voor de verschillende projec ten wordt verwezen naar de publicatie van 20 Juli 1951. Wij tekenen hierbij het volgende aan: A. De projecten in de sector akker- en weide- bouw, bedoeld in de in het persbericht ge noemde publicatie van 20 Juli 1951 zÜn de volgende 1. Bouw of verbetering van de stalruimte, 2. Bouw of verbetering van varkenshokken, 3. Bouw of verbetering van kippenhokken, 4. Bouw of verbetering van bewaarruimte voor oogstproducten van het landbouwbe drijf, 5. Bouw of verbetering van bruggen, 6. Bouw of verbetering van gierkelders, 7. Verbetering toevoer naar gierkelders, Spreekuur Alkmaar Niet-ingezetenenrekeningen 18

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 18