ivi cijj-ers 9.- m. 5.- m. Hieronder volgen de verzamelbalansen van de boerenleenbanken per 30 September 1951 en bij de Centrale Bank aangesloten coöperatieve 31 October 1951 Activa 30-9-51 31-10-51 Passiva 30-9-51 31-10-51 Liquide middelen Kas, giro 20.0 24.0 Centrale Bank 500.3 505.7 Beleggingen Aardappelwissels 0.8 0.6 Schatkistpapier 5.9 5.8 Effecten 147-5 147-4 Deelnemingen leningen40.4 40.1 Voorschotten gemeenten 38.3 39.0 Voorschotten en dcbctsaldi in lopende rekening Voorschotten particulieren 239.4 243.7 Dehetsaldi in lopende rekening 205.6 204.9 Overheidsbetalingen 0.7 0.7 Immobilia Vast goed 8.8 8.9 Aandelen Centrale Bank 3.9 4.0 Verplichtingen aan derden Banken 0.5 0.9 Centrale Bank 0.6 1.0 Zegeldepot Centrale Bank 0.3 1.0 Vacantiebonnendepot Centrale Bank 0.2 0.2 Creditsaldo in lopende rekening I59-I x67-3 Spaargelden 997-8 1001.5 Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve 51.8 5x-8 Transitorische passiva Saldo diversen (winsten, onkos ten, te betalen belastingen, enz.) 1.3 1.1 Passiva De verplichtingen aan derden namen toe met 13.0 m. De transitorische passiva daalden met 0.2 12.8 m. Activa De voorschotten en dehetsaldi in lopende rekening stegen met 3.6 m. De immobilia namen toe met 0.2 3.8 Liquide middelen Het tegoed van de boerenleenbanken bij de Centrale Bank nam toe met 5.04 m. De schuld van de boerenleenbanken aan de Centrale Bank nam toe met. 0.4 De kas- en girosaldi stegen met 4.— Per saldo namen de liquide middelen toe met9.- m. Beleggingen Een afneming vertoonden de posten Aardappelwissels 0.2 m. Schatkistpapier o. 1 Effecten o. 1 Deelnemingen leningen 0.3 f 0.7 m. De post voorschotten gemeenten steeg met 0.7 nihil Voorschotten en dehetsaldi in lopende rekening De post voorschotten particulieren nam toe met f 4-3 m. De dehetsaldi in lopende rekening daalden met0.7 3.6 m. Verplichtingen aan derden De posten van deze rubriek namen toe als volgt: Schuld aan particuliere banken f 0.4 m. Zegeldepot Centrale Bank 0.7 Creditsaldi in lopende rekening 8.2 Spaargelden 3.7 f 13.0 m. 16 1211.6 1224.8 1211.6 '1224.8

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 16