Het marktverloop in November De prijzen op de binnenlandse graanmarkt lie pen in de afgelopen maand regelmatig op. De vraag naar voedergranen is vooral gericht op latere levering, hetwelk de prijs flink deed aan trekken. Voor directe levering is de vraag be langrijk minder en wel vanwege de beperkte op slagruimte. De notering aan de Groninger graanbeurs was op 20 November jl. voor Medio Oct. 1951 1 arwe Rogge Wintergerst Zomergerst Haver 24.60 36- 37-75 38-25 33-5° 24.— 32-— 34-— 35-— 31 -5 21.25 26.25 26.75 26.75 26.25 Nu de Engelse invoerbeperkingen zijn afgeko men en deze ook merkbaar zijn in de cartonin- dustrie, liggen de stroprijzen minder vast. De noteringen waren echter nog van een onge kende hoogte. De uitkeringen van de strocar- tonindustrie over 1950/1951 hebben hieraan uiteraard belangrijk medegewerkt. Bij een uit kering van 120.per ton zal het voor belangstellenden wel moeilijk -zijn koopstro te krijgen. De hooiprijzen liggen ook buitenge woon hoog en liepen in November tot 150. per ton op. Ook voor de andere ruwvoeders werden hoge prijzen betaald. Op de strovlasmarkt liepen de prijzen op. Eind November deed gerepeld vlas van prima kwali teit 60.per 100 kg. De vlascultuur in 1952 werpt haar schaduwen reeds vooruit met huur prijzen van 750.-— tot 1.250.per ha voor Belgische rekening. De boter werd gedurende November regelmatig afgezet naar België, terwijl er in het midden van de maand enige vraag uit Duitsland kwam. De boerenkaasprijzen ondergingen een zeer be langrijke daling. Begin November lag de no tering 10 cent per kg hoger dan in de tweede helft van de maand. De Friese kaassoorten de den aan deze prijsdalingen mee. Op 20 Novem ber jl. was de notering voor: Boerenkaas Goudse volvet Edammer 40 -j- 2.23 2.36 per kg (naar gelang de kwaliteit) 2.06 2.07 per kg T.94 1.95 In de eierenprijs kwam weinig verandering; ze noteerde omstreeks 3.per kg en 18 jhj cent per stuk. Duitsland heeft nog steeds alle belangstelling voor onze eieren. De totale ex port beliep tot ongeveer half November van dit jaar reeds 1.080.000.000 stuks, terwijl de ver wachting is, dat de export over het gehele jaar 1951 1.200.000.000 stuks zal belopen, dat is bijna 20 meer dan over 1950. In de groenten- en fruitsector was tot voor kort in het algemeen wel reden tot tevredenheid. De regeringswisseling in Engeland stak echter een spaak in het wiel. De appelen- en perenafzet naar dat land werden drastisch beperkt en dit was dan ook direct in het prijsverloop merk baar. De onderhandelingen, welke direct -zijn geopend, hebben een voorlopige uitvoer van appelen weer mogelijk gemaakt, maar voor de peren zal naar Engeland voorlopig weinig af- zetgelegenheid zijn. liet prijsverloop is momen teel zowel voor groenten als voor fruit nog steeds bevredigend te noemen. Door mond- en klauwzeer was het niet meer mogelijk vee naar Italië te exporteren. De prij zen ondergingen hierdoor enige daling. Kwaliteitsvee deed echter steeds een goede prijs. De prijzen voor slachtvee ondergingen weinig of geen verandering. Over de prijzen voor de baconvarkens is nogal het een en ander te doen geweest. De coöperaties trachten de bacon- afzet tot iedere prijs aan te houden, daar zij dit zien als de kurk,, waarop de varkensafzet drijft, terwijl de particuliere bedrijven menen, dat deze export niet voldoende lonend is en hun aandacht geheel richten op de vleeswarenafzet. Met Engeland wordt momenteel onderhandeld over het nieuwe baconcontract. De prijs zal wel 2.70 gaan bedragen, dat is 12J/2 hoger. De bloembollenbranche is buitengewoon tevre den. De export over 1951 zal wel 120.000.000. belopen. De bloemenveilingen gaven door de meerdere vraag in verband met de feestdagen een verbeterd prijspeil te zien. Ook de vraag voor het buitenland kwam de prijzen ten goede. 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 15