Indien de veehouders de voor de slacht ver kochte reageerders wensen te vervangen door andere beesten, hetzij door aankoop van nieuwe dieren, hetzij uit eigen aanfok, zullen zij zich, indien zij ter bereiding van dat doel credietbehoefte gevoelen, op de normale wijze, dus ook onder normale zekerheid van bedrijfscrediet moeten voorzien. Compensatie met de fiscus Vraag: Is bij betaling van belasting voor cliën ten op grond van art. 1461 B.W. schuld vergelijking met de fiscus toegestaan? Het komt n.1. voor, dat wij bij betaling van een aanslag een van de belastingdienst terug te ontvangen bedrag daarvan aftrekken. Niettegenstaande dit duidelijk op het giro strookje wordt vermeld, krijgen de betref fende cliënten voor het bedrag, dat in min dering is gebracht, toch een aanmaning en later een dwangbevel. Antiv.: De wet (van 22 Mei 1845 S. 22) op de invordering van 's Rijks directe belas tingen maakt geen melding van de mogelijk heid, dat terug te geven belasting mag wor den verrekend met nog openstaande aansla- gen. In de invorderingswet wordt een gesloten geheel van invorderingsmaatregelen gegeven, waaronder de compensatie niet wordt ge noemd. Op grond hiervan zou men kunnen aannemen, dat de ontvanger geen beroep op compensatie kan doen. Wenst echter de belastingplichtige de door hem terug te ontvangen belasting te verre kenen met nog te betalen belastingen, dan zal hij deze verrekening aan de ontvanger kunnen vragen en deze zal daaraan gevolg geven. Uitsluitend op de betalingsstrook te vermel den, dat een bepaald bedrag wegens terug te ontvangen belasting wordt afgetrokken, is o.i. niet voldoende. O.i. zal de verrekening per brief door de be lastingschuldige aangevraagd moeten worden of althans de omschrijving op de girostrook zodanig gesteld moeten worden, dat daaruit door de ontvanger een verzoek tot verreke ning kan worden gelezen. U kunt uiteraard met de ontvanger een af spraak maken, dat wanneer door de boeren leenbank op de girostrook wordt vermeld: ,,te verrekenen met terug te geven belasting 194. artvan het kohier enz." dit als een verzoek tot verrekening moet worden beschouwd. Heeft L slechts het netto-bedrag op giro rekening overgemaakt, dan treft de ont vanger o.i. niet de minste schuld. Was het in mindering te brengen bedrag wel vermeld, doch zonder duidelijke omschrij ving, dan had de ontvanger o.i. wel bij de bank nadere inlichtingen omtrent de op het giroformulier vermelde aftrekpost kunnen vragen. Bestemming: spaartegoed Vraag: Is het mogelijk om ten name van een echtpaar (in gemeenschap van goederen ge huwd) een spaarbankboekje te openen, waarop onmiddellijk na het overlijden van een der echtgenoten door de overlevende kan worden beschikt zonder dat daarvoor formaliteiten behoeven te worden vervuld? .Intik.'.: Ongeacht te wiens name de tot een huwelijkse goederengemeenschap behorende spaargelden worden gesteld, ten name van de man, ten name van de vrouw of ten name van de echtgenoten tezamen, blijven deze spaargelden tot de huwelijkse goede rengemeenschap behoren. Zodra de huwelijkse goederengemeenschap, uit welke oorzaak ook, wordt ontbonden (overlijden van één der echtgenoten, ont binding van het huwelijk enz.) kan over het tegoed nog slechts beschikt worden door de gezamenlijke gerechtigden tot het tegoed. Het is wettelijk uitgesloten een regeling te maken, waarbij van dit principe wordt af geweken. 1 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 12