De notaris zelf kan geen tegoed op beleg gingsrekening onder zich krijgen en met de overboeking daarvan zal dus in elk geval ge wacht moeten worden totdat er werkelijk scheiding en deling heeft plaats gehad. Voor het vrije tegoed (en t.z.t. het tegoed op beleggingsrekening) geldt bovendien: Indien een van de erfgenamen om meer dan zijn aandeel in het tegoed komt (dit aandeel kan blijken uit de over te leggen verklaring van erfrecht) dan moet tevens verlangd wor den de overlegging van een door alle erf genamen getekende volmacht. Wanneer echter een boedelnotaris om over making op zijn eigen rekening verzoekt, mag worden aangenomen, (tenzij het tegendeel bekend is), dat hij namens alle erfgenamen optreedt en is dus een speciale volmacht niet nodig en behoeft evenmin het tonen van een verklaring van erfrecht verlangd te worden. Vraag: Een onzer cliënten heeft de admini stratie van zijn moeder, die blind is en een boerderij heeft. Xu vraagt hij om enkele be talingen, die automatisch afgeschreven kun nen worden, af te laten schrijven van de giro van de boerenleenbank. Nu weten wij niet hoe wij dit moeten aan pakken. olgens ons is het wel uitvoerbaar, maar hoe? Antw.: Nu de moeder blind is, zal zij slechts dan schriftelijk opdracht kunnen geven tot automatische overschrijving, indien dit nota rieel geschiedt. De moeder weet immers niet wat zij tekent. Daar de zoon, die haar admi nistratie voert, vermoedelijk toch om de ha verklap een handtekening behoeft van zijn moeder, lijkt het ons het meest praktisch, dat de moeder bij notariële akte aan de zoon een algemene volmacht geeft, zodat de zoon in alle gevallen gerechtigd is. namens zijn moe der te handelen en te tekenen. Besteding Grootboekinschrijving Vraag: Een onzer cliënten heeft een inschrij ving Grootboek Wederopbouw gekregen, om dat zijn weiland tijdens de oorlog is afgegra ven voor de aanleg van een vliegveld. Ten gevolge van de vergraving moet hij zijn vee al enkele jaren elders weiden. Kan hij de kosten hiervan op een of andere wijze verrekenen met zijn tegoed Groothoek inschrijving? Antw.: Het in het Grootboek voor de Weder opbouw ingeschreven bedrag is uitsluitend betaalbaar,, wanneer het uitgegraven land in zijn oorspronkelijke toestand is hersteld. Wel kan de cliënt vrijstelling van de bestedings plicht vragen. In dat geval krijgt hij zijn te goed uitgekeerd in opbouwobligaties. Zegeling van kwitanties voor uitbetaald presentiegeld Vraag: Volgens een controlerend ambtenaar der zegelwet zijn kwitanties voor uitbetaald presentiegeld aan bestuursleden en leden van de raad van toezicht zegelplichtig. Is dit inderdaad het geval? Antw.: Naar de thans geldende opvattingen bij de administratie is art. 1637 ij van het B.W. niet van toepassing op kwitanties, af gegeven door bestuursleden en leden van de raad van toezicht voor door hen ontvangen presentiegelden. Voor de toepassing van dit artikel wordt de verhouding tot het bestuur of de raad van toezicht niet gezien als een arbeidsverhouding. Worden eventueel ongezegeld afgegeven kwi tanties beboet, dan kan kwijtschelding van deze boete gevraagd worden. Crediet op t.b.c.-premie Vraag: Zoals U wel bekend zal zijn is het t.b.c.-onderzoek voor vee thans verplichtend. De boeren krijgen voor elke koe, die moet worden afgeslacht, een premie van 150, Is er nu een regeling te treffen, dat de kleine boertjes hij de boerenleenbank een voorschot kunnen krijgen op de premie tegen overleg ging van een bewijs, dat zij recht op de pre mie hebben Antw.: Het moet niet verantwoord worden geacht om onder cessie van t.b.c.-premie cre diet te verlenen. De premie en ook het ingehouden bedrag aan melkgeld van 0.55 per 100 kg wordt eerst verschuldigd aan de boer, indien deze er binnen een daarvoor gestelde termijn in slaagt 0111 zijn stal t.b.c.-vrij te maken. Of dit lukt is nimmer van te voren te zeggen. Aanzienlijke tegenvallers kunnen «1011 hier bij voordoen. Beschikken over tegoed blinde rekeninghouder 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 11