v, 5 In het kort :ev1 CVCMl Het vermelden van jubilea wordt al een maan delijkse bezigheid. Ook thans zijn ons van 6 banken dergelijke berichten doorgegeven. Op 27 Augustus jl. bestond de Coöperatieve Boerenleenbank te Woltersum 40 jaar, terwijl de heer G. Koster, eerst als secretaris van het bestuur en later al kas >ier tevens 40 jaar aan de bank verbonden was. Op 13 September vierde men het 50-jarig be staan van de Coöperatieve Boerenleenbank te Azezeijn, waarbij de heer II. M. Gerritsen het feit herdacht, dat hij 25 jaar zijn krachten aan de bank gaf. De Coöperatieve Boerenleenbank te Oostvoorne herdacht op 15 September het 40-jarig bestaan. Nog een gouden jubileum vierde de Coöpera tieve Boerenleenbank en Handelsvereniging „Achterveld" op 18 September. De heer P. van de Hengel, voorzitter van de bank, was 47 jaar aan de bank verbonden. Op 21 September bestond de Coöperatieve Boerenleenbank te Sjnjkenisse 40 iaar- Eveneens 40 jaar geleden werd de Coöperatieve Boerenleenbank te Helde opgerichtop 29 Sep tember is dit feit feestelijk herdacht. Zoals reeds in de aanhef werd gezegd, is het vermelden van jubilea een maandelijks terug kerende bezigheid, een „vaste rubriek" in ons blad. Dit wil echter geenszins zeggen, dat het opsommen van deze heugelijke feiten voor ons min of meer vanzelfsprekend gaat worden. In tegendeel, iedere maand opnieuw verheugen wij ons er over, dat er weer banken en jubilarissen zijn, die een feestelijke mijlpaal mogen bereiken en wij zijn hen oprecht dankbaar voor hetgeen zij in het belang van het landbouwcredietwezen hebben gedaan en nog doen. Daarom ook deze maand voor alle functiona rissen van de jubilerende banken en voor alle persoonlijke jubilarissen een hartelijk en wel gemeend „proficiat" 26 October: afdeling inspectie 9 November: juridische afdeling 23 November: afdeling inspectie In het Landbouwhuis zullen telkens resp. de heren Greven en Weber om 10.15 uur v.m. aanwezig zijn. Spreekuur Leeuwarden I11 October en November hopen wij de volgende spreekuren te houden 12 October: afdeling inspectie 26 October: juridische afdeling 9 November: afdeling inspectie 23 November: juridische afdeling Van 11 uur v.m. tot 2 uur n.m. zal onze ver tegenwoordiger aanwezig zijn. Na-aanmelding voor de effectenregistratie De afdeling effectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel brengt onder de aan dacht van belanghebbenden, dat het in de be doeling ligt te bevorderen, het tijdstip bedoeld in artikel 81 van het besluit herstel rechtsver keer vast te stellen op 1 Januari 1952. Zulks houdt in, dat de mogelijkheid tot het indienen van verzoeken tot na-aanmelding 11a bovenge noemd tijdstip definitief zal zijn gesloten. Met betrekking tot alle effecten, ten aanzien waarvan vóór 1 Januari 195- geen aanmelding voor de Nederlandse effectenregistratie heeft plaats gehad, zal tot toepassing van artikel 64 van het besluit herstel rechtsverkeer worden overgegaan, tengevolge waarvan bedoelde effecten hun geldigheid zullen verliezen. Verzonden circulaires No. 10 van rubriek I dd. 18 September 1951 Uitzetting gelden. No. 6 van rubriek III dd. 3 September 1951 Twee nieuwe opties inzake berekening vrije credietruimte en het op te nemen bedrag bij De Nederlandsche Bank. No. 4 van rubriek dd. 14 September 1951 Na-aanmelding voor de effectenregistratie van af 1 Januari 1952 gesloten. No. 14 van rubriek VIII dd. 14 September 1951: Forumlieren B.P.L. en Yacantiefonds. I11 October en November hopen wij de volgende spreekuren te houden: 12 Ooctober: juridische afdeling Door de Centrale vereniging voor coöperatieve industrie, tot welks oprichting is besloten, wordt een belangrijk deel van de landbouw- Spreekuur Alkmaar Centrale vereniging voor coöperatieve industrie 26

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 26